ตัวอย่างชื่อโครงงานตัวอย่างชื่อโครงงานต่อไปนี้เป็นโครงงานที่ชนะการประกวดซอฟต์แวร์ในรางวัลต่างๆ ที่จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตั้งชื่อโครงงานในประเภทต่างๆ ของผู้เรียนต่อไป


โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
1.  โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก  
ผู้พัฒนา นางสาว อัญชลี เตมีประเสริฐกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนารัตน์ คำอ่อน
สถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม

2.  โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

ผู้พัฒนา นาย เทพ รัตนเรืองจำรูญ และนายพงศกร พันธุ์พงษ์สิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สโรชา สายเนตร
สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญ

3.
โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
ผู้พัฒนา เด็กหญิงวรรณรวัส  ยินดีเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรา  หรูจิตตวิวัฒน์
สถานศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพฯ

4.โปรแกรมสำนวนไทยพาสนุก

ผู้พัฒนา เด็กหญิงจิราพร  แจ้งไพร และเด็กหญิงกนิษฐา  สุริเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิรุบล  จันตา
สถานศึกษา โรงเรียนภัทรวิทยา จ.ตาก

5.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ
ผู้พัฒนา เด็กหญิงวริศรา  พรหมมณี และเด็กหญิงกมลวรรณ  ทองงาน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทัศนีย์  ระลึกมูล
สถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก

6.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์

ผู้พัฒนา เด็กหญิงวราภรณ์  ปัตแวว และเด็กหญิงชไมพร  แคะมะดัน
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แพรุ่ง  สีโนรักษ์
สถานศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จ.นครราชสีมา

โครงงานประยุกต์ใช้งาน

1.  โปรแกรมระบบงานการกีฬา
 
ผู้พัฒนา นายนพรัตน์ ลีลาวณิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วัชระ การสมพจน์
สถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

2.  โปรแกรม สารบรรณสำเร็จรูป : Readymade Archivist
ผู้พัฒนา นางสาวคณิตา ดวงแจ่มกาญจน์  และนายปิฐิพงศ์ กันทะวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วัชระ การสมพจน์
สถานศึกษา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

3.  โปรแกรมระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์เบื้องต้น
ผู้พัฒนา นางสาวปานชีวัน ฤกษ์สมบูรณ์  นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ  และนายปัถย์ ศักดิ์ธนากูล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์
สถานศึกษา โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

4.  โปรแกรมระบบแฟ้มฐานข้อมูลผู้เรียน 2001
ผู้พัฒนา นายกิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ  นายภาณุ พรหมมินทร์  และนายมณฑล สขศุภชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนารัตน์ คำอ่อน
สถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม

5.เครื่องช่วยคนพิการแขนอ่านหนังสือ

ผู้พัฒนา นายเกรียงไกร  แก้วชัยภูมิ และนายกฤษฏา  สุวรรณกูฎ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สกล  ธรรมวงศ์
สถานศึกษา โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

6. เครื่องรดน้ำต้นไม้และให้อาหารปลาผ่านโทรศัพท์มือถือ

ผู้พัฒนา นายภัคชนม์  หุ่นสุวรรณ์ และนายวรสิทธิ์ เตชะวีรพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พัชรี  เนตรน้อย
สถานศึกษา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ

7. เครื่องให้อาหารไก่ไข่อัตโนมัติ

ผู้พัฒนา นายต่อสกุล  โกศัยกุล และนายสันติภาพ  ไชยชนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิพนธ์  สมัครค้า
สถานศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
โครงงานพัฒนาเกม

1.  โปรแกรมเกมเพื่อความบันเทิง War of Oracle

ผู้พัฒนา นายปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์  นายณัชฌา พาณิชย์ชะวงศ์  และนายสรรศิลป์ ตั้งนิรันดร์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา นายคมณัษฐ์ แซ่เฮ้ง
สถานศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ

2.  โปรแกรม ต่อให้เพิ่ม เติมให้เต็ม (Magic Puzzle)

ผู้พัฒนา นายสันติ สุรมิตรไมตรี
อาจารย์ที่ปรึกษา นายชนารัตน์ คำอ่อน
สถานศึกษา โรงเรียนระยองวิทยาคม

3.  โปรแกรม เกมผู้รอดชีวิต

ผู้พัฒนา  นายเจษฎา หงษ์สี่    นายปภาธร นามรัตน์   และ นายโชติวิชช์ กิจพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวศิวาพร พงษ์นิลละอาภรณ์
สถานศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

4.  โปรแกรม Maths&Photo Hunt 2 in 1

ผู้พัฒนา เด็กชายวิทญ์  ยินดีเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กันญา  สุนทรชัย
สถานศึกษา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

5.  โปรแกรมโลโก้บิงโก

ผู้พัฒนา เด็กชายภัทร  ลำดับพงศ์ และเด็กชายวรวุฒิ  อังคณานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พรทิพย์  สุวพันธุ์
สถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

6.   โปรแกรมเกมทศกัณฑ์

ผู้พัฒนา เด็กหญิงวรรรวัส  ยินดีเดช และเด็กหญิง วริษฐา  นามศิริพงศ์พันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรา  หรูจิตตวิวัฒน์
สถานศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

7.  โปรแกรมรองเท้าอาถรรพ์

ผู้พัฒนา นางสาวแสงระวี  พลภูเมือง และนางสาวพรรณวิไล  ดาบพิมพ์ศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทองพูล  พันธ์เลิศ
สถานศึกษา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร