ให้ผู้เรียนสามารถ
            1. บอกความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
            2. บอกคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
            3. จำแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
       โครงงานคอมพิวเตอร์หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ในการศึกษาทดลองแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อนำผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือเพื่อใช้สร้างสื่อเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
        โครงงานคอมพิวเตอร์มีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้ผู้เรียนมีความรู้ความชำนาญ และมีทักษะในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ  
 
ใบความรู้ที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 1.2 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 1.3 ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อโครงงานบ้านพลังงานตัวอย่าง
2. โครงงานพัฒนาเกม ชื่อโครงงานเกมพัฒนาการด้านEQ
3.โครงงานประยุกต์ใช้งาน ชื่อโปรแกรมภูมิศาสตร์และระบบจัดการร้านอาหาร
 
ใบงานที่ 1.1 ความหมายและคุณค่าของโครงงาน
ใบงานที่ 1.2 ประเภทของโครงงาน
ใบงานที่ 1.3 วาดฝันโครงงาน
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน