ให้ผู้เรียนสามารถ
            1. บอกขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
            2. กำหนดหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจได้
            3. ค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและแหล่งข้อมูลในเรื่องที่ตนเองสนใจได้
            
      ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน  ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล ขั้นการจัดทำข้อเสนอโครงงาน ขั้นการลงมือทำโครงงาน ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการนำเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน  
ใบความรู้ที่ 2.1 วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 2.2 ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
 
ใบงานที่ 2.1 วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 2.2 การคัดเลือกเรื่องที่จะทำโครงงาน
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน