ให้ผู้เรียนสามารถ
            1. บอกแนวทางของการจัดทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีได้
            2 .เขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
            3. นำเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได
            
      ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจำเป็นต้องกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้า เพื่อจะช่วยให้สามารถคาดการณ์ความเป็นไปได้ของการทำโครงงานนั้น และเขียนเป็นข้อเสนอโครงงานออกมา เพื่อที่จะสามารถนำไปขอคำปรึกษา จากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  
ใบความรู้ที่ 3.1 เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร
ใบความรู้ที่ 3.2 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงาน
 
ใบงานที่ 3.1 การเขียนข้อเสนอโครงงาน
ใบงานที่ 3.2   นำเสนอข้อเสนอโครงงาน
 
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน