เมื่อเริ่มต้นทำโครงงาน
      จินตนาการจุดหมายปลายทางความสำเร็จของโครงงานให้ได้ การทำโครงงานเปรียบเหมือนการเดินทางไปบนถนน เพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ จะไปให้ถึง ผู้เดินทางต้องรู้ว่า

>>>>  ปลายทางที่จะไปถึงคืออะไร
>>>>  จุดเริ่มต้นเดิน อยู่ที่ไหน
>>>>  ใครเดินทางไปด้วยบ้าง
>>>>  รู้ได้อย่างไรว่าเดินไปถูกทาง
>>>>  ถ้าเดินผิดทาง ต้องทำอย่างไร
>>>>  เมื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง ต้องทำอะไรบ้าง

การทำโครงงานให้สำเร็จ ด้วย 7 คำถาม


คำถาม
สิ่งที่ต้องทำ
1. อะไรที่ต้องการทำให้สำเร็จ * จินตนาการผลสุดท้ายของงาน
2. รู้ได้อย่างไรว่าเป็นความสำเร็จ * เขียนเกณฑ์วัดความสำเร็จไว้
3. จะต้องทำอย่างไรบ้าง * เลือกวิธีการที่ดีที่สุด
* เขียนขั้นตอนไว้
* ติดขั้นตอนไว้ให้เห็นได้ง่าย ๆ
4. รู้ได้อย่างไรว่า สิ่งที่ทำอยู่ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง * หมั่นตรวจสอบ
* มีคู่มือ หรือ วิธีการทำ ไว้ใกล้มือ
* ถ้าไม่ถูกต้อง มีวิธีการให้รู้ว่าต้องทำอย่างไร
5. ผลไม่ไปเป็นอย่างที่ต้องการหรือที่คาดหวัง * ทบทวน หรือ ทำซ้ำ
* หาข้อผิดพลาดให้พบ
* จดบันทึกไว้ในสมุด Log Book
6. ทำงานให้พัฒนาขึ้นได้อย่างไร * ศึกษาข้อมูล หรือ งานของผู้อื่น
* แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น
* ปรึกษาครูที่ปรึกษาหรือผู้รู้
7. อธิบายให้ผู้อื่นเชื่อได้อย่างไรในสิ่งที่ค้นพบ * อธิบายอย่างมีหลักการ
* มีหลักฐานประกอบ


คุณลักษณะของหัวหน้าโครงงานและผู้ร่วมโครงงานที่ดี
>>> หัวหน้าโครงงานที่ดี

1. มีความรับผิดชอบ
2. รู้เป้าหมายแห่งความสำเร็จของการทำโครงงาน
3. สามารถนำและโน้มน้าวผู้ร่วมทีมให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ
4. รู้จักตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ
5. รู้จักวางแผนการทำงาน
6. รู้จักติดตามความก้าวหน้าในการทำงาน
7. รู้จักควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเบี่ยงเบนไปจากแผนการทำงาน
8. รู้จักติดตามและควบคุมให้การทำโครงงานอยู่ในขอบเขตของโครงงาน
9. รู้จักตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่ทำ
10. รู้จักจัดประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อให้งานก้าวหน้าและสำเร็จ
11. รู้จักควบคุมการทำโครงงานให้อยู่ในตารางเวลาและค่าใช้จ่าย
12. รู้จักควบคุมการทำงานให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด
13. รู้และเข้าใจกฏเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ
14. รู้จักและตระหนักในกฏเกณฑ์สากลที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


>>> ผู้ร่วมโครงงานที่ดี

1. มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของตน
2. รู้เป้าหมายแห่งความสำเร็จในการทำโครงงาน
3. เสนอความคิดในโอกาสต่าง ๆ
4. ทำงานตามขั้นตอน เชื่อถือได้ อย่างถูกต้อง
5. บันทึกข้อมูลอย่างแม่นยำและตามจริง
6. รายงานปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
7. ยินดีร่วมมือ ช่วยทำงานในส่วนต่าง ๆ ตามที่ตกลง และที่ได้รับมอบหมาย
8. ยินดีช่วยงานของเพื่อนร่วมทีม เมื่อถูกขอร้อง
9. ทำงานตามกำหนดเวลา
10. รู้และเข้าใจกฏเกณฑ์เรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ
11. รู้จักและตระหนักในกฏเกณฑ์สากลที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                         

นักทำโครงงานที่ประสบความสำเร็จ

แก้ปัญหาเก่ง
สื่อสารได้ดี
- เข้าใจปัญหาถ่องแท้ + สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดได้ดี
- คิดทางแก้ปัญหาได้หลายทาง + รู้จักฟัง รู้จักถามคำถาม รู้จักตอบ
- ตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาได้ดี + รู้จักเลือกวิธีและรูปแบบที่สื่อสาร
   
ใช้เทคโนโลยีเป็น
ทำงานเป็นทีมได้
- รู้จักใช้ IT ในการศึกษาค้นคว้า + เข้าใจในส่วนที่รับผิดชอบ
- รู้จักใช้ IT ในการทำงานด้านต่าง ๆ + รู้จักรับฟังและเสนอความคิด
- รู้จักใช้ IT ในการนำเสนอ + ร่วมมือทำงานและช่วยเหลือผู้อื่นทำงาน
   
วางแผนเก่ง
รู้จักปรับปรุงพัฒนางาน
- มองภาพรวม และรู้เป้าหมายของความสำเร็จ + รู้จักตั้งเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จ
- คิดเป็นระบบและวางแบบแผนได้ + รู้จักทบทวน ตรวจสอบสิ่งที่ทำ
- รู้จักจัดตารางเวลาการทำงานได้ + รู้จักคิดหาหนทางพัฒนางานให้ดีขึ้น
   
รู้รับผิดชอบ
ช่างอดทน
- ทำงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องและแม่นยำ + ไม่ท้อถอย ถ้าทำงานไม่สำเร็จ
- คำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น + รู้จักการรอคอย
- รายงานตามข้อเท็จจริง + พร้อมต่อการตั้งต้นใหม่