ขั้นตอนการลงมือพัฒนาโครงงาน

เมื่อทีมพัฒนาโครงงงาน เขียนข้อเสนอโครงงาน และนำเสนอข้อเสนอโครงงานได้รับการอนุมัติจากครูที่ปรึกษาแล้ว ถึงขั้นตอนของการลงมือพัฒนาโครงงาน ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไปนี้

1. จัดประชุมระดมความคิด วางแผน ออกแบบชิ้นงานร่วมกัน
2. แบ่งงาน มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
3. บันทึกในแบบบันทึกต่าง ๆ ที่ครูกำหนดอย่างสม่ำเสมอ เช่น Log book , รานงานความก้าวหน้าของโครงงาน เป็นต้น
4. สร้างผลงาน อย่างถูกต้อง สวยงาม มีคุณภาพ
5. ประเมินผลงาน และ ตรวจผลงานเป็นระยะ ๆ
7.ทำรายงานฉบับสมบูรณ์ บทคัดย่อ และคู่มือการใช้งาน
8. เตรียมนำเสนอผลงานโครงงาน เช่น ทำโปสเตอร์ , จัดนิทรรศการ , สร้างโมเดล , ทำมัลติมีเดีย เป็นต้น

                                      

สิ่งที่ควรพิจารณาในทำโครงงานคอมพิวเตอร์

1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ พิจารณาว่าผลงานที่ได้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ มากน้อยอย่างไร
2. ความสมบูรณ์ของผลงาน หมายถึงการทำงานที่ถูกต้อง ความสวยงามและความเรียบร้อย
3. ความคิดสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่ เพราะโครงงานบางชิ้นไม่ได้เป็นงานใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงงานได้เช่นกัน
4. เทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีความยากง่ายระดับใด มีการนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
5. การนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใดได้บ้าง มีผลกระทบต่อใคร และอย่างไร
6. การทำรายงาน คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน มีความครบถ้วน ถูกต้องและการใช้งานที่ง่าย

เพื่อการติดตามและประเมินผลงานของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด ครูที่ปรึกษาูให้นักเรียนจัดทำบันทึกต่าง ๆ ต่อไปนี้
1. บันทึกการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน

 
บันทึกการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐาน

 
หัวเรื่องโครงงาน...........................................................................................................................................................................
ผู้ศึกษาค้นคว้า ...........................................................................................................................................................................
แหล่งที่มาของข้อมูล (บันทึกตามมาตรฐานสากล) ............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
วันที่ศึกษาข้อมูล ............................................................................................................................................................................
สรุปข้อมูลที่ทำการศึกษา
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

 

2. ปฏิทินการทำโครงงาน

ตารางการปฏิบัติงานโครงงาน ………………………………………..
ประจำเดือน …………………………. พ.ศ. ……………………………..

ขั้นตอน

งานที่ต้องทำ

จำนวน
วันทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

               สัปดาห์ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. ปฏิทินติดตามความก้าวหน้าการทำงาน


แบบประเมินการปฏิบัติงานโครงงาน………………………………………………

ลำดับที่

รายการที่ปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

ผู้รับผิดชอบ

ผลการปฏิบัติ

ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา์

คะแนน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. บันทึกบทเรียนจากการทำโครงงาน

 
บันทึกบทเรียนจากการทำโครงงาน
 
1. ทำโครงงานได้ดีเพียงไร
     1.1 ทำโครงงานได้ผลดังที่คาดคะเนไว้หรือไม่
.....................................................................................................................................................................................................
     1.2 ทำโครงงานเสร็จทันกำหนดหรือไม่
.....................................................................................................................................................................................................
     1.3 คิดอย่างไรกับผลงานโครงงานที่ทำ
.....................................................................................................................................................................................................
     1.4 แผนงานโครงงานที่วางไว้ใช้ได้ดีหรือไม่กับการทำโครงงาน
.....................................................................................................................................................................................................
 
2. เรียนรู้อะไรจากการทำโครงงาน
     2.1 โครงงานที่ทำเป็นไปตามเกณฑ์ของความสำเร็จที่วางไว้หรือไม่
.....................................................................................................................................................................................................
     2.2 ทำงานแต่ละขั้นตอนที่วางไว้ได้ดีมากน้อยเพียงใด
.....................................................................................................................................................................................................
     2.3ทำงานกับเพื่อนร่วมงานได้ดีมากน้อยเพียงใด
.....................................................................................................................................................................................................
 
3. จะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
     3.1 เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำโครงงาน
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
 
     3.2 คิดว่าจะทำโครงงานต่อไปด้วยวิธีอื่นที่แตกต่างได้อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................