ให้ผู้เรียนสามารถ
            1.อธิบายรูปแบบและวิธีการจัดทำรายงานโครงงานได้
            2.เขียนบทคัดย่อของโครงงานได
            
         
            
    การจัดทำรายงานเพื่อบันทึกและนำเสนอรายละเอียดต่างๆ ของการพัฒนาระบบงาน รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นวิธีสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวคิด วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงานนั้น ในการเขียนรายงานนั้น ควรใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ให้ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่ควรปรากฏในรายงาน
  บความรู้ที่ 5.1 รูปแบบรายงานโครงงานคอมพิวเตอร
  ใบความรู้ที่ 5.2 การเขียนบทคัดย่อ
 
ใบงานที่ 5.1 การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 5.2 การเขียนบทคัดย่อโครงงาน
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน