เกณฑ์ในการให้คะแนนก็แล้วแต่อาจารย์ผู้สอนจะเห็นสมควร แต่ควรให้ความสำคัญกับการจัดทำเค้าโครงงาน ผลงาน และรายงานในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เพราะทุกส่วนล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาโครงงานที่ดีและมีคุณภาพ ตัวอย่างการพิจารณาแบ่งคะแนนจากคะแนนเต็ม 100 % ได้แก่
ลำดับที่ กิจกรรม คะแนน (%) หมายเหตุ
1
การคัดเลือกหัวข้อ
15
ในแต่ละกิจกรรมนั้น อาจารย์ควรจะพิจารณาให้คะแนนเป็นระยะๆ โดยสังเกตดูผลงานและความร่วมมือในการพัฒนาโครงงานของผู้เรียนแต่ละคนด้วย
2
การจัดทำเค้าโครงของโครงงาน
25
3
ค้นคว้าและปฏิบัติ
30
4
รายงานและการนำเสนอผลงาน
30

การประเมินโครงงานควรเป็นการประเมินตามสภาพจริง เพื่อค้นหาความสามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งกรอบแนวทางการประเมินได้แก่
1. ประเมินอะไร
    1.1 ผลผลิต / ผลงาน / ชิ้นงาน
    1.2 กระบวนการเรียนรู้
    1.3 กระบวนการทำงาน
    1.4 การแสดงออกถึงความรู้ ความคิด ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
2. ประเมินเมื่อใด
    2.1 การคัดเลือกหัวข้อจนถึงการนำเสนอผลงาน
    2.2 ตามสภาพจริง
3. ประเมินจากอะไร
    3.1 ผลงาน
    3.2 การทดสอบ
    3.3 บันทึกต่างๆ
    3.4 แฟ้มสะสมผลงาน
    3.5 การตรงต่อเวลาของการส่งงาน
    3.6 หลักฐานหรือร่องรอยอื่น
4. ประเมินโดยใคร
    4.1 ผู้สอน
    4.2 ผู้เรียน
    4.3 เพื่อนร่วมชั้นเรียน
    4.4 ผู้ปกครอง
    4.5 ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
5. ประเมินโดยวิธีใด
    5.1 ตรวจผลงาน
    5.2 ตรวจรายงาน
    5.3 ทดสอบ
    5.4 นำเสนอผลงาน
    5.5 นิทรรศการ
    5.6 สังเกต
    5.7 สัมภาษณ์

 การปฏิบัติงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งต้องจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เรียนตลอดเวลา ขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนต่างๆ และนำผลเหล่านั้นมาพัฒนา ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยควรให้ผู้เรียนได้มีทำการจดบันทึกตลอดจนใช้แฟ้มสะสมผลงานตลอดเวลาด้วย

                                                                                                      
สิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์ ได้แก่
   1. บรรลุตามวัตถุประสงค์ พิจารณาว่าผลงานที่ได้สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ มากน้อยอย่างไร
   2. คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน พิจารณาความครบถ้วน ถูกต้องและการใช้งานที่ง่าย
   3. ความสมบูรณ์ของผลงาน หมายถึงการทำงานที่ถูกต้อง ความสวยงามและความเรียบร้อย
   4. การนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใดได้บ้าง มีผลกระทบต่อใคร และอย่างไร
   5. เทคนิคที่ใช้ในการแก้ปัญหา มีความยากง่ายระดับใด มีการนำมาประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
   6. ความคิดสร้างสรรค์/ความแปลกใหม่ อาจพิจารณาเป็นคะแนนพิเศษ เพราะโครงงานบางชิ้นไม่ได้เป็นงานใหม่ แต่เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพเท่านั้น ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นโครงงานได้เช่นกัน

 

เพื่อการติดตามและประเมินผลงานของผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด ผู้สอนอาจแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำตารางเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เรียนเองด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนทราบผลการปฏิบัติงานว่าสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ในเค้าโครงร่างหรือไม่ และควรจะปรับปรุงตนเองอย่างไรเพื่อให้ได้ผลงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ได

ตัวอย่างแบบประเมินโครงงาน

ที่
รายการที่ประเมิน
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
1
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ หลักการ และหลักการทำโครงงานทั่วไป    
2
รู้จักคิด วิเคราะห์ ตนเอง สภาพแวดล้อม หาทางเลือกในการทำโครงงาน    
3
มีความรู้ ความเข้าใจ ประโยชน์ของโครงงานที่เลือก    
4
มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการ และ แหล่งวิทยาการที่จะสนับสนุนการทำงาน    
5
วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน ประหยัด และ ปลอดภัย    
6
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ รู้จักแก้ปัญหา ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ    
7
ทำงานด้วยความตั้งใจ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีคุณธรรมในการทำงาน    
8
ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง    
9
ลักษณะของผลงานด้านความคิด    
10
ประโยชน์ของผลงาน / ความปราณีต