ให้ผู้เรียนสามารถ
            1.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอโครงงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้
            2.นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ในที่ชุมชนได
            3.ประเมินผลโครงงานด้วยเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้
         
            
 
วิดีโอประกอบการนำเสนอ เกม Destine strategy
ของนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคม
ในการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ

    การนำเสนอ และการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทำโครงงาน เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทำงานที่ผู้ทำโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่ทำให้ ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถึงผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทำได้ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน เช่น การแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบายประกอบ การรายงานด้วยคำพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดยโปสเตอร์และอธิบายด้วยคำพูด เป็นต้น เนื้อหาหรือองค์ประกอบที่ควรบรรจุอยู่ในการนำเสนอผลงานด้วย ระบุกฎเกณฑ์การให้คะแนนในส่วนของการนำเสนอผลงาน
ใบความรู้ที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 6.2 การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร
 
ใบงานที่ 6.1 การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 6.2 การประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน