เมนูหลัก

ชื่อกิจกรรม ดูหนัง ฟังเพลง สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูรุ่งนภา   พ่วงพี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 7309
ชื่อกิจกรรม Chill Chill Music สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูทองบิน   จรุงวงศ์เสถียร
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : เรือน100ปี
ชื่อกิจกรรม TikTok สร้างสรรค์ จำนวนสมาชิก
18

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุปราณี   ศรีวิชา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 425
ชื่อกิจกรรม ฟัง ร้อง เล่น สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวิชา   เวียงจันทร์
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 521
ชื่อกิจกรรม ไมค์ ร.ย.ว. สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณฐวร   จงสา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 7203
ชื่อกิจกรรม Thursday Club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูมะลิวัลย์   เนินกลาง
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 421
ชื่อกิจกรรม Guitar&Ukulele สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวชิรวิชญ์   โภคเกียรติพัฒนา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : ห้องเรียนสีเขียว
ชื่อกิจกรรม Graphic Design สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุภาภรณ์   มงคลเจริญสุข
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 7209
ชื่อกิจกรรม อ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจุไรรัตน์   ศิริภูล
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 412
ชื่อกิจกรรม ท่องโลกเวทมนต์กับแฮรี่พอตเตอร์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูมลิสา   ชูยงค์
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 326
ชื่อกิจกรรม หนอนหนังสือ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชลาลัย   แก้วศรีไตร
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : ห้องสมุด
ชื่อกิจกรรม เวลาว่าง สร้างรายได้ จำนวนสมาชิก
18

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจินตนา   พ่วงมาลี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 212
ชื่อกิจกรรม Robo & Cody สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูโสมวรรณ   พันธุ์สกุล
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 211
ชื่อกิจกรรม สนุกคิดคณิตสร้างสรรค์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูนิศา   มีมงคล
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 222
ชื่อกิจกรรม Crossword Game สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุนิษา   บุดดีคำ
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 924
ชื่อกิจกรรม เพศศึกษา สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูอภิสิทธิ์   อภิญ
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 811
ชื่อกิจกรรม สนุกคิดกับนักวิทย์น้อย สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพรทิพย์   สุพรรณโมก
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 437
ชื่อกิจกรรม ยุวบรรณารักษ์ (Young Librarian Club) สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสราลี   ปะวันเนา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : ห้องสมุดโรงเรียน 301
ชื่อกิจกรรม เรื่องน่ารู้เล่าสู่กันฟัง สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเหมราช   วงศ์ศรี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 601
ชื่อกิจกรรม D.I.Y. สุดล้ำด้วยมือฉัน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวรรณา   บุญเงิน
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 7402
ชื่อกิจกรรม กีฬาบาสเก็ตบอล จำนวนสมาชิก
17

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพินิจ   ลีอุดม
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : สนามโรงยิมบาสเก็ตบอล
ชื่อกิจกรรม นักข่าวตัวน้อย จำนวนสมาชิก
17

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจันทร์จิรา   พรมมา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : ข้างๆอาคาร9
ชื่อกิจกรรม Cover Dance จำนวนสมาชิก
18

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐพร   แสนทวีสุข
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 424
ชื่อกิจกรรม คนรักสุขภาพ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกชพรรณ   อ่อนระทวย
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : หน้าห้องพลศึกษา
ชื่อกิจกรรม แบดมินตัน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูรพีภพ   ใบเจริญ
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : สนามฟุตซอล
ชื่อกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูบรรดาศักดิ์   กำประโคน
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : เรือน 100 ปี
ชื่อกิจกรรม The Big Picture สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูบรรจบ   วงค์สุพรรณ์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 923
ชื่อกิจกรรม Softball Junior สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐมาศ   ริมสมุทร
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ชื่อกิจกรรม Be Internet Awesome จำนวนสมาชิก
24

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกรรณภัทร   เรียงเทียมขวา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 914
ชื่อกิจกรรม พับกระดาษ หรรษา สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูแสงฤทัย   เดชบำรุง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 7310
ชื่อกิจกรรม เรียนนิ่ง ขิงเกม สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชัชพล   แสงงามปลั่ง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 7302
ชื่อกิจกรรม นักวิทย์กับ Tiktok จำนวนสมาชิก
24

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูมณีรัตน์   สุวรรณวารี
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 336
ชื่อกิจกรรม คอสเพลย์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสถาพร   บุตรใสย์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 517
ชื่อกิจกรรม นาฏศิลป์ จำนวนสมาชิก
22

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุดารักษ์   พิมลนอก
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 524
ชื่อกิจกรรม ภาพประกอบ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐจรี   วังสิริสุนทร
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 7308
ชื่อกิจกรรม รักษ์สุขภาพ จำนวนสมาชิก
23

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูธีรเดช   ประสิทธินาวา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 801
ชื่อกิจกรรม สีน้ำ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเจษฎา   ชาติแพงตา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 523
ชื่อกิจกรรม หมากล้อม สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวรเทพ   มัธยมนันทน์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 546
ชื่อกิจกรรม Mini 4wd สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกนกรัตน์   สมัครกิจ
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : ึ7208
ชื่อกิจกรรม คุยเฟื่องเรื่องลี้ลับ จำนวนสมาชิก
24

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฏฐณิชา   ธุวดาราฤทธิ์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 411
ชื่อกิจกรรม อย.น้อย สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชฎานิศ   ช่วยบำรุง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 101
ชื่อกิจกรรม Board game สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเพ็ญพักต์   บัวหอม
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 740ุุ6
ชื่อกิจกรรม Movie Time สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูศิริวรรณ   เหมะศิวะ
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 606
ชื่อกิจกรรม อาร์โอวี สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเอกวิทย์   รัตนบุตานนท์
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 25  คน ห้องเรียน : 213
ชื่อกิจกรรม Cooking club จำนวนสมาชิก
25

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุวดี   ปานเงิน
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 26  คน ห้องเรียน : scout room
ชื่อกิจกรรม Drawing for fun สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูศรายุทธ   ทะชัยวงศ์
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 522
ชื่อกิจกรรม Have more time สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพรประภา   อัศวเสถียร
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 533
ชื่อกิจกรรม Healthy club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูปัณณวัทน์   กณิกนันต์พงศ์
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : โดมหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
ชื่อกิจกรรม โภชนาการอาหาร จำนวนสมาชิก
21

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวรางคณา   คำภิรม
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 7307
ชื่อกิจกรรม ภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุรธัส   เทียบเทียม
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 24  คน ห้องเรียน : 7405
 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 155 กิจกรรม