เมนูหลัก

ชื่อกิจกรรม ธรรมะ พาสุขใจสวัสดีค่ะ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูรุ่งนภา   พ่วงพี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : โรงอาหาร
ชื่อกิจกรรม Thursday Club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูมะลิวัลย์   เนินกลาง
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 421
ชื่อกิจกรรม DIY ด้วยมือเรา สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจินตนา   พ่วงมาลี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 212
ชื่อกิจกรรม the movie สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูฬลพ์พร   วิชาถิตย์
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 543
ชื่อกิจกรรม crossword game สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุนิษา   บุดดีคำ
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 923
ชื่อกิจกรรม อ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจุไรรัตน์   ศิริภูล
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 412
ชื่อกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูปุณยวีร์   กร่ำกระโทก
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 423
ชื่อกิจกรรม Mandala สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพีรญา   กิ๊บสัน
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : สวนหินข้างอาคาร3
ชื่อกิจกรรม งานฝีมือ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูดารณี   แสงอ่อน
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 912
ชื่อกิจกรรม โต้วาที สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูจันทร์จิรา   พรมมา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 911
ชื่อกิจกรรม ถ่ายรูปสวยด้วยโมบายโฟน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเหมราช   วงศ์ศรี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 601
ชื่อกิจกรรม คนปลูกไม้ด่าง-มงคล สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพินิจ   ลีอุดม
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : โรงอาหารฝั่งร้านป้าตู่
ชื่อกิจกรรม แบดมินตัน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูรพีภพ   ใบเจริญ
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : โรงยิมสนามแบดมินตัน
ชื่อกิจกรรม สัตว์เลี้ยงแสนรัก สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูนุชสรา   พิณพาทย์
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 521
ชื่อกิจกรรม ศาสตร์พระราชา จำนวนสมาชิก
20

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวชิรวิชญ์   โภคเกียรติพัฒนา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : ห้องเรียนสีเขียว
ชื่อกิจกรรม อาเซียน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชลาลัย   แก้วศรีไตร
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : โรงอาหาร
ชื่อกิจกรรม นักประดิษฐ์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวิภารัตน์   ทองดี
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 7203
ชื่อกิจกรรม cover dance สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐพร   แสนทวีสุข
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 424
ชื่อกิจกรรม สร้างสรรค์ตามอัธยาศัย สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูนิศา   มีมงคล
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : 222
ชื่อกิจกรรม tik tok สร้างสรรค์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุปราณี   ศรีวิชา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : 224
ชื่อกิจกรรม SMT Club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูทองบิน จรุงวงศ์เสถียร   ครูโสมวรรณ พันธุ์สกุล,ครูพรทิพย์ สุพรรณโมก
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 45  คน ห้องเรียน : 211
ชื่อกิจกรรม ยุวบรรณารักษ์(Yong Librarian Club) สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสราลี   ปะวันเนา
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : ห้องสมุดโรงเรียน301
ชื่อกิจกรรม คนรักสุขภาพ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูกชพรรณ   อ่อนระทวย
ระดับชั้น ม.1
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : หน้าหมวดพละศึกษา
ชื่อกิจกรรม Drawing For Fun สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุภาภรณ์   มงคลเจริญสุข
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Volunteer by us สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพนม   ศิลาแลง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม ICloud(พี่เมฆ) สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูมณีรัตน์   สุวรรณวารี
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Bake and Play stay with me! สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฏฐณิชา   ธุวดาราฤทธิ์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม ธรรมะพาสุขใจ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวนิดา   เนื่องจำนงค์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Smart Kids สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูบรรจบ   วงค์สุพรรณ์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชลธิชา   จีนแสร์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม ภัยพิบัติน่ารู้ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชฎานิศ   ช่วยบำรุง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม เพื่อนคณิตศาสตร์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูฤทธิไกร   โคตรนารา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูบรรดาศักดิ์   กำประโคน
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : เรือนร้อยปี
ชื่อกิจกรรม รักษ์สุขภาพ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูธีรเดช   ประสิทธินาวา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : หน้าอาคารกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรม นาฏศิลป์สร้างสรรค์ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสุดารักษ์   พิมลนอก
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : ห้อง 524
ชื่อกิจกรรม A-math สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวรเทพ   มัธยมนันทน์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : หน้า ห้อง 542
ชื่อกิจกรรม ถ่ายภาพ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเจษฎา   ชาติแพงตา
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : ห้อง 523
ชื่อกิจกรรม softball junior สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐมาศ   ริมสมุทร
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : สนามฟุตบอล
ชื่อกิจกรรม Movie& Music สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูทัศนีย์   พรหมอารักษ์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : ห้อง 911
ชื่อกิจกรรม MOVIE TIME สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูศิริวรรณ   เหมะศิวะ
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : ห้อง ุ606 (หมวดการงานอาชีพ)
ชื่อกิจกรรม ภาพประกอบ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูณัฐจรี   วังสิริสุนทร
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Math Online Games สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสถาพร   บุตรใสย์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : 517
ชื่อกิจกรรม เพศพัฒนา สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูอภิสิทธิ์   อภิญ
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อกิจกรรม ยอดนักคิด ยอดนักประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูแสงฤทัย   เดชบำรุง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 20  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Aedance Club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูเอกวิทย์   รัตนบุตานนท์
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : ห้อง 212
ชื่อกิจกรรม ครูชัชพล แสงงามปลั่ง สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูชัชพล   แสงงามปลั่ง
ระดับชั้น ม.2
จำที่เปิดรับ 19  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม คนชอบ...การ์ดเกม สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูพรประภา   อัศวเสถียร
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 22  คน ห้องเรียน : 536
ชื่อกิจกรรม K-club สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวาทิต   วรวิบูร
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 21  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม Handmade สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูสกล   นาเครือ
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 22  คน ห้องเรียน : -
ชื่อกิจกรรม melodic สมาชิกเต็มจำนวน

รายละเอียด

ครูที่ปรึกษาชุมนุม ครูวารุณี   แสงดา
ระดับชั้น ม.3
จำที่เปิดรับ 22  คน ห้องเรียน : -
 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 161 กิจกรรม