เมนูหลัก
ระดับชั้น ม. 1
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.ธรรมะ พาสุขใจสวัสดีค่ะ 21 เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมคือหลักการมีมนุษย์สัมพันธ์
2.Thursday Club 21 ออกกำลังกาย ถ่ายคลิป ร้องเพลง เต้น ดูคลิปตามความสนใจของนักเรียน
3.DIY ด้วยมือเรา 21 การใช้สิ่งของอย่างรู้คุณค่าและรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4.the movie 21 ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลายจากการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์
5.crossword game 21 ต่อคำศัพท์ เพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกการทำงานเป็นทีม
6.อ่านอย่างไร-เขียนอย่างไร 20 เพิ่มพูนความรู้ในภาษาไทย สร้างความมั่นใจในการอ่านและเขียนภาษาไทย
7.เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ 21 เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต
8. Mandala 21 ศิลปะสร้างสมาธิวาดภาพระบายสีเพื่อสร้างสมาธิแบบทฤษฎีmandala
9.งานฝีมือ 20 รู้จักสร้างสรรค์งานฝีมือต่างๆ เย็บ ปัก ถัก ร้อย
10.โต้วาที 20 นักเรียนมีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ ด้วยศิลปะการพูดและการยอมรับเหตุผลของกันและกัน
11.ถ่ายรูปสวยด้วยโมบายโฟน 21 เรียนรู้การถ่ายภาพแบบต่างๆด้วยมือถือ
12.คนปลูกไม้ด่าง-มงคล 21 วิธีการขยายพันธุ์ต้นไม้สร้างอาชีพและรายได้ ปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
13.แบดมินตัน 20 ฝึกทักษะการเล่นกีฬาแบดมินตันสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักเรียน
14.สัตว์เลี้ยงแสนรัก 21 ฝึกให้เป็นผู้มีนิสัยรักสัตว์และความรับผิดชอบสร้างความมีระเบียบวินัยรู้จักเห็นใจผู้อื่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
15.ศาสตร์พระราชา 21 ปลูกฝังจิตอาสาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกเรียนรู้ครอบครัวพอเพียง
16.อาเซียน 21 เรีียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน
17.นักประดิษฐ์ 21 เรียนรูู้้คิดค้นสิ่งใหม่ๆเห็นคุณค่าของวัสดุสามารถนำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
18.cover dance 21 ฝึกทักษะการเต้นและการแสดงออกสร้างสุขภาพที่แข็งแรงและความคิดสร้างสรรค์
19.สร้างสรรค์ตามอัธยาศัย 20 สร้้างสรรค์กิจกรรมตามความสนใจ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
20.tik tok สร้างสรรค์ 21 การใช้แอปพลิเคชั่นอย่างมีวิจารณาญาณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ทันโลกและกล้าแสดงออกอย่างรู้เท่าทันเทคโนโลยีอย่างมีสติ
21.SMT Club 45 สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดขั้นสูง การคิดเชิงคำนวณและการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจนสำเร็จ
22.ยุวบรรณารักษ์(Yong Librarian Club) 21 นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมห้องสมุดสร้างสังคมแห่งการอ่าน
23.คนรักสุขภาพ 21 มีวินัย รักในการดูแลสุขภาพจนเป็นนิสัยสร้างเสริมร่างกายให้แข็งแรง
ระดับชั้น ม. 2
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.Drawing For Fun 19 ฝึกทักษะการวาดภาพให้กับนักเรียนที่สนใจเเละชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็นDigital art หรือการวาดภาพบนกระดาษ เเละเเชร์ผลงานต่างๆผ่านFacebook
2.Volunteer by us 19 คอยรักษาความสะอาดให้โรงเรียน
3.ICloud(พี่เมฆ) 19 ศึกษาปรากฎการณ์ท้องฟ้า การเปลี่ยนแปลงของเมฆในแต่ละวัน
4.Bake and Play stay with me! 19 ชุมนุมที่มีทั้งการทำขนมง่ายๆเพื่อนำไปแบ่งปันให้บุคลากรในโรงเรียน มีการเล่นเกมความรู้และยังให้ประดิษฐ์สิ่งของต่างๆที่พวกเราเตรียมมาเพื่อให้สมาชิกในชุมนุมได้เล่นและทำเพื่อผ่อนคลายจากการเรียนและได้ทำหล
5.ธรรมะพาสุขใจ 19 เป็นชุมนุมที่ฝึกฝนด้านจิต สมาธิ
6.Smart Kids 20 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพลงและวรรณกรรมตามความสนใจและความถนัด
7.สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 20 เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
8.ภัยพิบัติน่ารู้ 20 เรียนรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ
9.เพื่อนคณิตศาสตร์ 20 จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเน้นการปรับพื้นฐาน โดนจัดกลุ่มเพื่อให้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
10.กีฬาและนันทนาการ 20 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
11.รักษ์สุขภาพ 19 เป็นชุมนุมที่ให้ศึกษาหาความรู้ด้านสุขภาพร่างกาย
12.นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 19 เป็นการส่งเสริมความสามารถทางด้านนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน
13.A-math 19 เป็นชุมนุมเกี่ยวการเล่นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์
14.ถ่ายภาพ 20 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการถ่ายภาพ
15.softball junior 20 เกี่ยวกับกีฬาซอฟท์บอล
16.Movie& Music 20 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับดูหนังและฟังเพลงภาษาอังกฤษเพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะการฟังเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
17.MOVIE TIME 20 การชมภาพยนต์ Sound track
18.ภาพประกอบ 20 วาดภาพประกอบตามโจทย์ต่างๆ
19.Math Online Games 19 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์
20.เพศพัฒนา 20 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องเพศ พัฒนาการ และการอยู่ในสังคมอย่างถูกวิธี
21.ยอดนักคิด ยอดนักประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้ 20 ให้นักเรียนได้มีการฝึกคิดสร้างสรรค์ในการทำสื่อการเรียนรู้วิชาที่ตัวเองชอบ
22.Aedance Club 19 ชุมนุมที่ให้ผู้สนใจในการเต้น ได้มาพัฒนาร่างกาย ผ่อนคลายจิตใจ และทำกิจกรรมร่วมกัน
23.ครูชัชพล แสงงามปลั่ง 19 -
ระดับชั้น ม. 3
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.คนชอบ...การ์ดเกม 22 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเล่นการ์ดเกม
2.K-club 21 ดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น งานประดิษฐ์(D.I.Y.)
3.Handmade 22 ภายในชุมนุมจะทำงาน Handmade อย่างน้อยคนละ 2 ชิ้น ภายใน 1 ภาคเรียน อาทิเช่น เทียนหอม เพ้นท์แก้ว เพ้นท์ถุงผ้า เพ้นท์เสื้อเป็นต้น
4.melodic 22 ชุมนุมเกี่ยวกับดนตรีที่จะแลกเปลี่ยนแนวเพลงและสามารถทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีได้ เช่น ร้องเพลง เต้น ฟังเพลง
5.Listen Me 22 เป็นชุมนุมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลายโดยการมาเล่าเรื่องเช่นซีรีย์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก ฟังเพลง ทำการบ้าน หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน
6.path to mystery 22 ชุมนุมที่จะให้สืบสวนคดีต่างต่างๆ โดยการมีผู้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคดีนั้นๆให้แต่ละกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการกระทำและแรงจูงใจของผู้ร้าย และมีการโต้วาทีเพื่อ ดูความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
7.เล่น(กับ)เพื่อน 22 เป็นชุมนุมที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนและทำให้นักเรียนรู้จักกันและสนิทกันมากขึ้น โดยที่เราจะหากิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านหรือการละเล่นทั่วไปที่มีประโยชน์มาให้สนุกกัน
8.Behind the Scene 22 ร่วมกันวิเคราะห์สื่อบันเทิง (ภาพยนตร์ ละคร หนังสือ )เเละ เเลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับ เนื้อหา การตัดต่อ เเละ องค์ประกอบของสื่อ
9.โยกย้ายส่ายสะโพก 22 พัฒนาทักษะการเต้นและการร้องเพลง
10.Radio music talks 22 ชุมนุมฟังเพลงที่จะมาวิเคราะห์เพลงกันและฟังเพลงที่ตัวเองชอบเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายจากความเครียดและเพื่อให้ทำให้รู้จักกับเพลงให้มากขึ้น
11.Wisdom wish 22 เพื่อนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประวัน
12.กีฬาสร้างสรรค์ 22 ชุมนุมเกี่ยวกับกีฬาสร้างความสนุกและผ่อนคลาย
13.oasis club 22 ดูแลเลี้ยง cactus ฝึกความรับผิดชอบ และฝึกออกแบบกระถางDIY
14.Body weight 21 การออกกำลังกาย โดยใช้น้ำหนักของร่างกายผู้ออกกำลังกาย มาเป็นตัวต้านทานการเคลื่อนไหว เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ ก่อให้เกิดความทนทานของร่างกาย โดยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยกน้ำหนักเสริม
15.Youtuber 21 สอนการสร้างคอนเทนต์เพื่อสร้างรายได้ในYoutube
16.เสมารักษ์ 22 กิจกรรมเกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติด
17.cactus(แคคตัส) 21 ชมรมคนรักcactus(แคคตัส)
18.นักวิทย์รุ่นเยาว์ 21 ฝึกการเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตุ
19.Music 21 ชุมนุมส่งเสริมความสามารถทางดนตรีสากลและการร้องเพลง
20.พัฒนาทักษะย่อยืดด้วยอุปกรณ์ 22 การเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวย่อยืดและการเคลื่อนไหวต่างๆโดยใช้อุปกรณ์ เช่น SurfSkate อันนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
21.มนุษย์ 2D 21 1เพื่อสนทนาแบ่งปันความรู้ที่ได้จากอนิเมะหรือมังงะ และแสดงความสามารถด้านการวาดภาพ, แต่งเรื่อง และหารายได้เสริม
22.mystery and magic 21 เวทย์มนต์ ลี้ลับ
ระดับชั้น ม. 4
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.Supplementary 30 การจัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
2.Law and Political Science 32 เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การเมืองการปกครอง และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย
3.โสตและการแสดงดนตรี ม.4 10 ศึกษาเกี่ยวกับดนตรี อุปกรณ์ต่างๆ งานแสดง การบันเทิง
4.เตรียมแพทย์ 34 เตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ศัพท์ทางเทคนิค ติวสอบแพทย์
5.เตรียมวิศวะ 26 ศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนค้นหาศักยภาพความถนัดเฉพาะตน แก้ไขปัญหา คิดอย่างมีระบบ
6.เตรียมนิติศาสตร์ 17 ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
7.Rover Scout Leader 34 ฝึกภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ช่วยเหลือชี้แจงแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับลูกเสือชั้น ม.1-3 ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ และทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม
8.Endorphin 17 ทำการบ้าน มีหนังสือนิยายสนุกให้อ่าน *( yaoi แฟนตาซี โรแมนติก ) เปิดเพลงและดูหนังเบาๆ รูปภาพศิลปะ มีของขายเช่น : น้ำ เบอเกอรี่ *เพิ่มเติม ของแฮนเมค งานศิลปะ
9.บาสพาเพลิน 22 ชุมนุมสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบหรือต้องการที่จะเล่นกีฬาบาสเก็ตบอล
10.cover dance M.4 17 ตั้งเพื่อส่งเสริมการเต้นเพื่อให้นักเรียนมีการแสดงออกที่มากขึ้น และได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในตัว
11.The Mystery of Psychology 17 ค้นหาและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาที่มักจะพบเจอตามหนัง,ซีรีส์และหนังสือต่างๆ
12.วัฒนธรรมญี่ปุ่น 17 ชุมนุมที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น
13.My Playlist 17 กี่ยวกับการฟังเพลงหรือแชร์เพลลิสต์ของตัวเอง
14.Party cinema 17 เพลงสากลเพื่อผ่อนคลาย เเละยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากสื่อนั้นๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เเละนอกจากนี้ยังสามารถได้ฝึกทักษะในการเเปลคำศัพท์จากสื่อนั้นๆอีกด้วย
15.1080p 17 จัดทำเป็นโปสเตอรืเพื่อรีวิวให้ผู้อื่นหันมาสนใจดุหนังมากขึ้นเพื่อเป็นการฝึกภาษาจากหนังที่ดูและผ่อนคลายกับหนังที่ดูด้วย
16.หอมหนม 17 สอนทำขนมต่างๆที่เป็นเมนูสามารถหัดทำด้วยตนเองได้ วิธีการทำไม่ยุ่งยาก สามารถนำไปต่อยอดในการทำขนมกินเองภายในบ้านและสามารถไปขายเป็นอาชีพได้
17.เล่นล้อ 17 ฝึกฝน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทักษะในการเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม รวมถึงการเล่นด้วยความปลอดภัย
18.กีฬาหรรษา 17 กีฬาหลากหลายที่ส่วนใหญ่เล่น volleyball
19.Movie x series 18 เพื่อความบันเทิง ผ่อนคลาย เสริมทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศและทักษะการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดกับคนรอบข้าง
20.ต้าวหนาม(Cactus) 17 ภาคีของคนรักแคคตัส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การปลูก การดูแล และการขยายพันธุ์แคคตัสแต่ละสายพันธุ์ เป็นการเลี้ยงเพื่อประดับ ตกแต่ง
21.PELÍCULA 17 ดูหนังค่ะ ดูหนังและวิเคราะห์หนัง รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้หรือความชอบเกี่ยวกับหนัง
22.SWEETORY CAFÉ 17 ยินดีต้อนรับสู่ “ SWEETORY CAFÉ ” นะฮะ ชุมนุมของเราทำเกี่ยวกับขนมนะคะ
23.คนชอบวอลเลย์ 18 เล่นวอลเลย์เพื่อสร้างความสามัคคี ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สร้างความแข็งแรงและภูมิต้านทาน
24.ดุ่มมะจาเล่ 17 เล่นดนตรีสังสรรค์ ทำอาหาร
25.podcast podlife 16 จะพูดคุยในหัวข้อที่ สมาชิกในชุมนุมสนใจ เช่น ให้กำลังใจ ปรัชญา วิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยน ความคิด และ มุมมอง ในหัวข้อประเด็นต่างๆ
26.Garbage on the ground 16 ช่วยกันเดินเก็บขยะรอบๆโรงเรียน
27.My cooking style 16 เพื่อให้คนที่ชอบในการทำหรืออยากลองทำอาหารได้มาฝึกทำอาหาร ไม่ว่าจะอาหารไทย จีน หรือขนมหวาน
28.CamerArt 16 มีการวาดรูปทั้ง digital art,traditional art และ ถ่ายรูป
29.Crime Research 16 ศึกษาคดีฆาตรกรรม​/หนังสืบสวนสอบสวน​ แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับหนังและคดีต่างๆ
30.Healing Time 16 เหนื่อยมาทั้งวันแล้วใช่ไหม come to take a rest for yourself mentally or physically.
31.backtrack 2005 16 อนุรักษ์เกมส์ไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่อนคลาย สนุกสนาน เพื่อความบันเทิง (เล่นเกมส์เศรษฐี,บันไดงู&อ่านหนังสือการ์ตูน/นิยาย ฯลฯ)
32.SAบอล 16 ฟุตบอลก้าวไกล เล่นเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อ เป็นอาชีพได้เเน่นอน
33.แบดมินตัน 16 ฝึกทักษะแบดมินตัน
34.Tiktok สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ 17 สร้างสรรค์ผลงานผ่านสื่อแอปพลิเคชั่นให้เกิดประโยชน์ต่อโลกยุคปัจจุบัน
35.คนละม้วน 16 ดูภาพยนตร์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของตัวละครและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
36.ดาวTiktok 16 เพื่อให้นักเรียนเป็นคนทันโลกและเทรนด์ต่างๆ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่อนคลายและกล้าแสดงออก
37.บอนไซ 16 เป็นการฝึกสมาธิ ความอดทน ได้ความร่มรื่น สวยงาม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ระดับชั้น ม. 5
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.ท่องNetflix 18 วิจารณ์ตัวละครจากภาพยนตร์ที่ชม ฝึกทักษะในด้านการจับใจความเนื้อเรื่อง และสามารถสรุปเนื้อเรื่องจากภาพยนต์ที่ชมได้
2.Series Lover 18 ดูซีรีย์เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่
3.วรรณกรรมเเลกเปลี่ยนการอ่าน 19 เเนะนำเเลกเปลี่ยนสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความบรรเทิงพัฒนาทักษะการบรรยายเเละความคิดสร้างสรรค์
4.ดาราศาสตร์ 18 เพื่อศึกษาปรากฎการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ การใช้กล้องโทรทรรศน์ สร้างเจคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์และวิชาวิท
5.ขยับต้าน​โรค​ 18 กิจกรรม​ที่​ใช้​การ​เคลื่อนไหว​ทาง​ด้าน​ร่างกาย​ โดย​การ​ใช้​เวลา​ว่าง​ให้​เกิด​ประโยชน์​ต่อ​ตนเอง​และ​ส่วน​รวม​ เช่น​ กิจกรรม​นันทนาการ​ การออกกำ​ลังกา​ย​ กิจกรรม​จิตอาสา​ เป็น​ต้น​
6.Photosynthesis 18 ร่วมเรียนรู้วืธีการถ่ายรูปเบื้องต้นจากอุปกรณ์ใกล้ตัวเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ
7.Anime-Classroom 18 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ วิพากษ์ รวมถึงนำเสนอการ์ตูนอนิเมชั่นเรื่องต่างๆ ร่วมกับสมาชิกในชุมนุม
8.ตอง กร้อ แชร์ ห่วง วู้ด 18 เล่นกีฬา ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
9.ดาราศาสตร์ 2 18 เพื่อศึกษาปรากฎการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ การใช้กล้องโทรทรรศน์ สร้างเจคติที่ดีต่อวิชาดาราศาสตร์และวิชาวิท
10.ความเชื่อและสิ่งลี้ลับ 18 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ มีเหตุผล และได้แง่คิดจากความเชื่อต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ
11.ภาษาและวัฒนธรรมจีน 18 เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมจีน เช่น อาหารจีน สถานที่ท่องเที่ยว เพลงจีน
12.บำเพ็ญประโยชน์ 17 ปลูกฝังคุณธรรมด้าน "จิตสาธารณะ" การเสียสละในการทำประโยชน์ให้สังคม
13.Healthy Mask 17 ประดิษฐ์ / ตัดเย็บ หน้ากากอนามัย
14.งานประดิษฐ์มือและดิจิตัล polcos 18 เป็นชุมนุมงานอาร์ตทำมือหรืองานดิจิตัล ที่กำลังเป็นที่นิยมในตอนนี้ เช่น เฟรมการ์ด/แฟนเมด โดยให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเอง
15.ลวดลายใบไม้ 19 สร้างสรรค์ลวดลายใบไม้บนผืนผ้า
16.It’s BOOK O’clock 18 การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือประเภทต่างๆ เช่น มังงะ,การ์ตูน,หนังสือเรียน,E-BOOK,FAN-FIC ,webtoon,จอยลดา,หนังสือการ์ตูน, นิยาย ฯลฯ
17.เกมปริศนา 18 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะกระบวนการคิด
18.เกมปริศนา 18 เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะกระบวนการคิด
19.Movies Universe of the Hollywood 18 ชุมนุมนี้จะศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของภาพยนตร์ที่นร.สนใจมากที่สุดและศึกษาองค์ประกอบต่างๆและวิเคาระห์ภาพยนต์ดังระดับHollywoodแต่ละเรื่อง ใครที่ชื่อชอบหนังก็มาอยู่กับพวกเราได้นะครับ
20.มดน้อยอาสา 18 กิจกรรมเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก เรียนรู้ประสบการณ์ ความสนุกกับการทำงานและเกิดความภาคภูมิใจ ผ่านกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมนอกโรงเรียน ตามความสนใจของนักเรียน
21.เปเปอร์มาเช่มาเช่กัน 18 กิจกรรมนี้เป็นการทำเปเปอร์มาเช่ที่สนุกสนาน นึกถึงวันวานในวัยเด็ก ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความสุขกับเพื่อนๆ มีความคิดสร้างสรรค์ คลายความเครียดได้
22.SHUTTER 18 ชุมนุมเกี่ยวกับการถ่ายรูป ในการทำกิจกรรมแต่ละสัปดาห์ เราจะคิดหัวข้อการถ่ายรูปและให้สมาชิกในชุมนุมถ่ายรูปแล้วส่งในอัลบั้มไลน์กลุ่ม
23.ดูหนังสั้น แต่งเพลง เล่นเกม บอร์ดเกม 19 "ดูหนังวิเคราะห์หนังที่ได้รับชม ทำกิจกรรมแต่งเพลงสนุกๆ ร่วมกัน เล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนๆ ได้สานสัมพันธ์กับเพื่อนต่างห้อง"
24.ห้องนั่งเล่น 18 ชุมนุมนี้เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างในการเล่นเกมกระดานเพื่อเสริมสร้างทักษะต่างๆ เช่น การวางแผน คิดล่วงหน้าถึงผลลัพท์จากการกระทำของเรา และการร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสามัคคี
25.อ่านอิสระ 18 แนะนำและแลกเปลี่ยนหนังสือที่ตนเองสนใจให้กับสมาชิกในชุมนุม พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารในวงการหนังสือ
26.Cover dance club m.5 18 เป็นชุมนุนมที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่ชื่นชอบ หรือสนใจในการเต้น cover ไม่ว่าจะเป็นแนวสากล หรือเกาหลี
27.Happy money Online 18 เรียนรู้ การทำธุรกิจค้าขายบนโลกออนไลน์การสร้างระบบ การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกในความคิดและสร้างแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานตามที่ตนเองชอบ
28.เคมีน่ารู้ 18 สอนซ่อมเสริมวิชาเคมี เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและติวความรู้เคมีเพื่อเตรียมตัวสำหรับสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา
29.โสตและการแสดงดนตรี ม.5 10 ชุมนุมกรณีพิเศษ
30.อ่านเพิ่มเสริมความรู้ 18 นำความรู้ที่เรียนมามาแชร์หรือแลกเปลี่ยนความรู้ อ่านหนังสือเน้นไปทางสาขาหรือคณะที่ตนเองสนใจ หรือหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง
31.i (movie) you 18 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากหนังที่เปิด รู้วิธีการนำคำที่ตนเองไม่เคยรู้จักมาใช้แต่งประโยค และใช้ทักษะการพูดความกล้าแสดงออกจากการดูหนัง
32.ยุวกวี 18 เพื่อส่งเสริมมรดกทางภาษา
ระดับชั้น ม. 6
กิจกรรมชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ วัตถุประสงค์
1.เน็ตฟิก 20 สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้น ม.6ที่ได้กำหนดรายชื่อไว้แล้ว
2.โสตและการแสดงดนตรี ม.6 10 สำหรับนักเรียนที่ได้กำหนดไว้แล้ว
3.ภาษาอังกฤษไม่ยากเท่าที่คิด 19 ดูหนัง subtitled เพื่อฝึกศัพท์และการฟังภาษาอังกฤษ
4.Take to snap 19 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีใช้กล้องถ่ายภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน
5.The king of cinema 20 จุดประสงค์ -เพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของเเต่ละประเทศ -เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา -นำทักษะภาษาที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
6.ภาพในใจ 19 การถ่ายภาพตามทักษะเทคนิคหัวข้อต่างๆเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์รวมถึงการแต่งภาพอีกด้วย
7.มนต์รัก นักพากย์ 19 เพื่อฝึกทักษะในการพากย์เสียง และการอ่านออกเสียง รวมถึงการสื่ออารมณ์โดยใช้เสียง เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้าน เช่น การลงเสียงสารคดี พากย์เสียงตัวละครจากภาพยนตร์ เป็นต้น
8.#Dek65 Study Group 18 แลกเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อเป็นการปรับตัวเข้าสู่การเรียนแบบออนไลน์
9.Cossumakeup DIY 19 เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการถ่ายภาพทำงานประดิษฐ์ งานฝีมือ เผื่อที่จะใช้ในงานแสดงวันตลาดนัด
10.Netflix chic and chill 20 ชุมนุมของเราจะฝึกภาษาอังกฤษจากการดู Netflix สมาชิกในชุมนุมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่เราดู
11.ก่อนถ่ายคลายเครียด 18 เป็นการถ่ายภาพทั่วไปโดยให้นักเรียนแต่ละคนคิดหัวข้อในการถ่าย
12.ส่องขยาย 20 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับนันทนาการและการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้ความรู้ในการเข้าร่วมทำกิจกรรมชุมนุม และมีกิจกรรมสำหรับผ่อนคลายเกี่ยวกับนันทนาการ
13.creative time 20 เป็นชุมนุมที่นำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการนำเวลาว่างไปหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ
14.ชุมนุมนักอ่าน 19 ผู้เข้าร่วมชุมนุมสามารถนำอะไรก็ได้ที่สามารถอ่าน มาแนะนำแก่เพื่อนร่วมชุมนุมได้
15.Tiktok for learning 19 ชุมนุมเกี่ยวกับการนำแอปพลิเคชัน tiktok มาบูรณาการกับการเรียน การสอนโดยการให้นักเรียนภายในชุมนุมจัดทำสื่อการสอนแบบต่างๆ โดยนำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน tiktok
16.Basketball 20 สร้างความสามัคคีและเพิ่มทักษะความรู้ทางด้านกีฬาบาสเกตบอลให้นำไปต่อยอดได้ถูกวิธี
17.เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 18 ศึกษาและลงมือทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตัวอย่างเช่นขั้นตอนการเลือกชิ้นส่วนพืช การเตรียมอาหารและการอนุบาลพืช
18.เชฟกระทะทองแดง 18 เพื่อให้นักเรียนสำนึกถึงบุญคุณของวัตถุดิบที่ถูกนำมาใช้ในการปรุงอาหารแต่ละครั้ง
19.Bingo 20 จัดตั้งเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเกมบิงโก ช่วยเพิ่มทักษะทางการคิดและวิเคราะห์ และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
20.Gamification 20 สำหรับนักเรียนที่สนใจ
21.Free learning 20 เป็นชุมนุมที่เกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น การทบทวนบทเรียน การอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้ามหาลัย การเคลียรฺ์งานที่ค้างในโรงเรียนเเละการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่นักเรียนสนใจ
22.cover dance 18 สำหรับผู้ที่รักในการเต้น
23.ชุมนุมถ่ายภาพ 19 สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
24.พับกระดาษ 18 ชุมนุมพับกระดาษจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อฝึกสมาธิ และเพื่อควาสนุกสนาน เราจะนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วมาพับ เป็นการนำกระดาษที่ไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ได้