โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
โรงเรียน ระยองวิทยาคม เกิดจากการรวมโรงเรียนเก่า 2 โรงเรียนเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์ (ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2442) และโรงเรียนสตรีระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) โรงเรียนระยองวิทยาคม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาให้เหมาะสม สะดวกในการจัดสรรอัตราครูและงบประมาณ เพื่อการบริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ประกาศรวมโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียนดังกล่าวเข้าด้วยกัน บนเนื้อที่เดิมของโรงเรียนระยองมิตรอุปถัมภ์นั่นเอง โดยมี นายกนก จันขจร เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกส่วน โรงเรียนสตรีระยองบุญศิริบำเพ็ญ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระยอง

โรงเรียน ระยองวิทยาคมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 ระดับในระดับ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกให้โรงเรียนระยองวิทยาคม เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค (ค.ม.ภ.) รุ่นที่ 1 และเริ่มใช้หลักสูตร ค.ม.ส. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2517 เป็นต้นมา จากการที่โรงเรียนระยองวิทยาคม เข้าอยู่ในโครงการปรับปรุงดังกล่าว

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงินเหลือง

น้ำเงิน คือ ความกล้าหาญ ความฉลาด ความอดทน
เหลือง คือ ความสุภาพ ความมีมารยาท และคุณธรรม


ปัจจุบัน โรงเรียนระยองวิทยาคม มีเนื้อที่ประมาณ 48 ไร่ 1 งานเศษ บริเวณทั่วไปได้รับการตกแต่งสวยงามร่มรื่น มีอาคารเรียนถาวร 6 หลัง โรงฝึกงาน 6 หลัง โรงยิม 1 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 2 หลัง อาคารกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 1 หลัง บ้านพักครูเดี่ยว 11 หลัง บ้านพักครู 8 หน่วย 1 หลัง ส้วมนักเรียน 4 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 5 หลัง นอกจากนี้บริเวณโรงเรียน ยังประกอบด้วย สวนพุทธศาสน์ สวนวรรณคดี สวนกาญจนาภิเษก ศูนย์สุขภาพ สนามฟุตบอล สระว่ายน้ำ ศาลาไทย อาคารประชาสัมพันธ์ หอพระพุทธรูป ศาลา 100 ปีระยองวิทย์ และปัจจุบันเรามีอาคารเอนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมโรงอาหารใหม่ ซึ่งเปิดใช้แล้วในปีการศึกษา 2552 เรียกว่าอาคาร 109 ปีระยองวิทย์

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ....... ไม่มี"

No light is brighter than wisdom.

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนคุณภาพยอดนิยม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

เก่ง ดี มีวินัย


โรงเรียนระยองวิทยาคมมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาการบริหารโรงเรียนอย่างมีระบบโดยยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีคุณภาพ เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารโรงเรียนและการจัดการเรียนรู้
4.พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
5.พัฒนาครูให้มีทักษะการจัดระบบการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21
6.พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย
7.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
8.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เป้าประสงค์ (Goal)

1.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมิน และผลการวิจัยเป็นฐานความคิด
2.โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยมีหลักสูตรพิเศษและรายวิชาเพิ่มเติมหลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
3.โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยสารสนเทศ สื่อ อุปกาณ์ต่างๆ สาธารณูปโภค ที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้งาน
4.ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษาพร้อมพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
5.ผู้บริหารสร้างเครือข่ายทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
6.โรงเรียนมีภูมิทัศน์ อาคารเรียน อาคารประกอบที่ร่มรื่น มั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเอื้อต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
7.ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 บูรณาการแบบสะเต็มศึกษา ศาสตร์พระราชาและตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
8.ครูและบุคลากรมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงาน
9.ครูใช้การวิจัย สือนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
10.ครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
11.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล
12.นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมิประสิทธิภาพ และมีนิสัยรักการอ่าน
13.นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูง และ/หรือ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ICT) เพื่อการเรียนรู้
14.นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการคิดขั้นสูงและผลิตผลงานด้านต่างๆ ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ
15.นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะมีสำนึกในการบริการสังคม และมีจิตสำนึกในการส่งเสริม พิทักษ์ ปกป้อง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
16.นักเรียนมีความละอายรู้สึกสำนึกผิด รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมหลัก 12 ประการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา
17.นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ ศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศที่เหมือน/แตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
18.นักเรียนมีความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก
19.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษา
20.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษษและพัฒนาโรงเรียน


ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นสน

ต้นกระถินณรงค์

LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ