โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,881
ประชุมเชิงปฏิการในโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม โรงเรียนสิ่งแวดล้อม/โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียนปลอดขยะ
 
หน้าหลัก /..

[ งานโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : งานโรงเรียนสีเขียว ]
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นายนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง และนายกิตติศักดิ์ อินทะจร และตัวแทนนักเรียนชั้น ม. 2 จำนวน 3 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิการในโครงการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ภายใต้กิจกรรม โรงเรียนสิ่งแวดล้อม/โรงเรียนสีเขียว/โรงเรียนปลอดขยะ ณ ห้องประชุมโพทะเล โรงเรียนแสนสุข จ. ชลบุรี
โดยกิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อ หลักการ 3R กับการบริหารจัดการขยะ การทำกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าปลอดภัย และประหยัด จากทีมวิทยากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332