โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาและการมาเรียนของนักเรียน
 
หน้าหลัก /..

โรงเรียนระยองวิทยาคม ขอประกาศเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
และได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและความคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดระยองอย่างเคร่งครัด
โดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน(Onsite) ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด
โดยแบ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 25 คน ได้แก่

กลุ่ม A คือนักเรียนเลขที่คี่ ของทุกห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น
กลุ่ม B คือนักเรียนเลขที่คู่ ของทุกห้องเรียนในแต่ละระดับชั้น

และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน (Onsite) ระหว่างวันที่ 15 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดังเอกสารที่แนบ
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ