โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,187,881
ประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด
 
หน้าหลัก /..

งานโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดระยอง
วันที่ 18-20 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา และนายกิตติศักดิ์ อินทะจร ตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดระยอง ตัวแทนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
การดำเนินงานที่ประชุมได้แก่ งานธุรการงานสารบรรณ การจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในระดับชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศรวบรวมแหล่งเรียนรู้ดูแลตรวจสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันที่ต้นเหตุการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแหล่งชุมชนโบราณและย่านเมืองเก่า ประสานงานกับคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัด หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรทางการศึกษา เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจมุ่งเน้นให้เกิดความตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่อยู่โดยรอบแหล่งศิลปกรรมและให้ความร่วมมือพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อย่างเป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ
 
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332