โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,729

กลุ่มบริหารงบประมาณ
แบบฟอร์มงานพัสดุและสินทรัพย์ | แบบฟอร์มงานยานพาหนะ
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง
 • กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวงกำหนดวงเงิน
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
 • กฎกระทรวงพัสดุที่รัฐต้องสนับสนุน
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 • ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ๒๕๖๕
 • บัญชีค่าวัสดุและค่าแรงงานปี ๒๕๖๕
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • หนังสือขอเปลี่ยนเวร
 • หนังสือขออนุญาตลาป่วย,ลากิจ
 • หนังสือขอลาอุปสมบท
 • หนังสือยกเลิกวันลา

 • 1. คำสั่งโรงเรียนระยองวิทยาคม ที่ 157/2562 สั่ง ณ วันที่ 7 พ.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างสายงานการบริหาร โรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
 • 2. คู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนระยองวิทยาคม ปีการศึกษา 2562
 • กลุ่มบริหารวิชาการ
 • แบบฟอร์มรับรองการได้รับรางวัล
 •  แบบคำร้องขอเอกสารการเรียน
 •  แบบรายงานการดำเนินการจัดสอนแทน
 •  แบบฟอร์มให้เวลาเรียน
 •  ใบแจ้งการขาดเรียน - ครูประจำวิชา
 •  แบบฟอร์มขออนุญาตมาจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่โรงเรียน
 • สำหรับนักเรียน
 •  แบบฟอร์มใบลานักเรียน
 •  แบบคำร้องขอเอกสารการเรียนฝ่ายวิชาการ (ออนไลน์)
 •  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2563
 •  
   
  LINK
  คลังความรู้
  179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
  เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332