โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
ลังสมอง
 
   
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
การใช้กรวยพอเพียงเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านกีฬาและการออกกำลังกาย พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์แข็งแรงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาก็ส่งเสริมให้สู่ความเป็นเลิศ
นายสราวุธ พรหมมาศ  
   
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แบบมัลติมีเดีย เรื่อง สภาพทางภูมิศาสตร์ของโลก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
นางโชติกา ครอสส์  
   
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
ชุดแบบฝึกทักษะการปฏิบัติฆ้องวงใหญ่เบื้องต้น รายวิชา ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด ๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายชูชัย นาคปั้น  
   
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช โดยใช้เทคนิค Team – pair – solo
นางขวัญใจ สุวรรณ  
   
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างได้
การใช้กิจกรรมเชิงรุก (Active Learning) ในการนำเข้าสู่บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ดร.สมนาถ ยอดมณี  
          ทั้งหมด  16  รายการ

LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ