โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,631
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูวิทยากรแกนนำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการวัดผลและประเมินผล เรื่องการสร้างข้อสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเเรียน
ระยองวิทย์นิทัศน์ ๖๕ Power of Education learning beyond the classroom
ประกาศการสลับวันเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM)
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา งานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาคม และอนุสาวรีย์สุนทรภู่
หลักเกณฑ์การประกวดกิจกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนื่องในงานมหกรรมวันสุนทรภู่กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 51 ประจำปี 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมสมรรถนะผู้เรียนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor : EEC)
การตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมสถานศึกษาจังหวัดระยอง ช่วงเปิดภาคเรียน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา(STEAM)ในรายวิชา IS ให้กับผู้สอนรายวิชา IS
โรงเรียนระยองวิทยาคมเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565 ตามมาตรการการเปิดเรียน On-site ปลอดภัยอยู่ได้กับโควิด 19
ประกาศ แจ้งการเปิดเรียน และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการเปิดเรียน On-site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
                    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    ทั้งหมด  379  รายการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ