โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,914,064
กลุ่มบริหารบริหารทั่วไป
มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19)
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บริเวณอาคารห้องเรียน หอประชุม และบริเวณโดยรอบโรงเรียนระยองวิทยาคม
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนระยองวิทยาคมได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคม เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองได้ติดตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต18 ประจำปีการศึกษา 2564
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนระยองวิทยาคม ครั้งที่ 1/2564
สู้! โควิดไปด้วยกัน
ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดระยอง
ร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
              ทั้งหมด  81  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332