โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,719,084
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พิธีเปิดค่ายวิชาการและพัฒนา E.Q. 63 ปีที่ 15 ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คอม
พิธีเปิดโครงการค่ายผู้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คอม
พิธีเปิดค่ายวิชาการและพัฒนา EQ ห้องเรียนพิเศษ Smart com
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่สู่น้องนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ถวายพวงมาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
การแข่งขันโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการแข่งขันโปรแกรมทางปัญญาประดิษฐ์ในพื้นที่ EEC
กิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์สุริยุปราคา
พิธีรับโล่รางวัลเกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประชุมกลุ่มสาระฯประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการบันทึก PLC
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคุณครูและนักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์รับมอบรางวัล WE Are Innovators
กิจกรรมค่ายเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ค่ายเยาวชนรักษ์ทะเลไทย
กิจกรรมปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
          ทั้งหมด  46  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332