โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,700
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ
การแข่งขันวิชาการออกแบบและแก้ไขปัญหาเมือง (Urban design contest) ชิงโล่เกียรติยศฯ
คณะโบราณดคี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความอนุเคราะห์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนระยองวิทยาคม ทดลองใช้นวัตกรรมด้านการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่นเมืองระยอง (นวัตกรรมด้านชาติพันธุ์และวิถีชุมชน)
การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ
แนวทางการดำเนินงานและความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมหลักสูตรท้องถิ่นระยอง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ครั้งที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
รับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลาม ประจำปี 2563
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศาลและกระบวนการยุติธรรม
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ศึกษาดูงานด้านการวางผังเมือง ณ เขตเศรษฐกิจพิเศษกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด
การแข่งขันความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ระดับมัธยมปลาย ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
แข่งขันการแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ครั้งที่ ๑ ประจาปี ๒๕๖๑
 
          ทั้งหมด  56  รายการ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332