โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ภาษาไทย


นายเทวา ชื่นชู
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวัชรินทร์ นระทัด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวณัฐพร แสนทวีสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางจุไรรัตน์ ศิริภูล
ครู

นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์
ครู

นางรัตนาภรณ์ เปยะกัง
ครู

นางนัฏฐภรณ์ แก่นสาร
ครู

นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำ
ครู

นางสาวณัฏฐณิชา ธุวดาราฤทธิ์
ครู

นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
ครู

นางสาวยุพิน แบนไทย
ครู

นายบรรดาศักดิ์ กำประโคน
ครู

นางสาวเพ็ญพักตร์ บัวหอม
ครู

นางสาวกนกวรรณ สุดเหลือ
ครู

นางสาวอดิศา บุบผาชาติ
ครู

นางสาวจารุวรรณ โนนสุข
ครู

นางสาวญาสุมิลท์ อินต๊ะจักร์
ครูพิเศษ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ