โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,633
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
เอเชียตะวันออก


นางสาวจันทา จำปีกลาง
หัวหน้าศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออก

นางอาทยา ธนชัยศักดิ์
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

นางสาวฐิติพร พูลเพิ่ม
รองหัวหน้าศูนย์ฯ

นางสาวจุฑามาศ คชอาจ
ครู

นางสาวเนตรภิรมย์ คงอิ่ม
ครู

นางสาวณ พสุ เพชรสม
ครู

นางสาวปาริชาติ เนียมรอด
ครู

นายชญานิน ครึกกระโทก
ครู

Miss Rika Yuhara
ครูพิเศษ

Miss Liu Saichao
ครูพิเศษ

Mr. Tsuyoshi Uenishi
ครูพิเศษ

Mr. Kim Young Hyun
ครูพิเศษ

Miss Saki Tsuchiya
ครูพิเศษ

Miss Jia Yujie
ครูพิเศษ

Miss Zhang Shuting
ครูพิเศษ

Miss HaHyeon Min
ครูพิเศษ

นางสาวพิชชาอร อารีมิตร
ครูพิเศษ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ