โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,594
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ฝ่ายบริหาร


นายสมปอง โชคนิมิตร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายวีระวัฒน์ เพ็ชรฉกรรจ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสิงหา รักษาธรรม
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจุฑามาศ เสมามอญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพฑูรย์ สิงห์ตา
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางขวัญใจ สุวรรณ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฤทัย ชูประเสริฐ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวแสงเดือน โอทาน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางนิศา มีมงคล
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนุชากร คำประดิษฐ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ