โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,914,060

นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์
หัวหน้ากิจกรรมห้องสมุด

นางสาวธนภร จันทร์สว่าง
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

นางมณีรัตน์ จิรปฐมกุล
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวพรรณทิพย์ ต้นเถา
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวจินตนา พ่วงมาลี
กิจกรรมแนะแนว

นายเอกวิทย์ รัตนบุตานนท์
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวสราลี ปะวันเนา
กิจกรรมห้องสมุด

นายวินิจ สุขจั่นผล
ครูพิเศษกิจกรรมในเครื่องแบบ

นางสาวธัญญา เนื่องวงษา
ครูพิเศษกิจกรรมแนะแนว
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332