โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,234,638
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางสาวธนภร จันทร์สว่าง
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว

นางสาวมะลิวัลย์ เนินกลาง
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม

ว่าที่ร.ต.ดิศกุล กีรติกิตติกัลยา
หัวหน้ากิจกรรมในเครื่องแบบ

นางสาวพรรณทิพย์ ต้นเถา
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวจินตนา พ่วงมาลี
กิจกรรมแนะแนว

นายเอกวิทย์ รัตนบุตานนท์
กิจกรรมแนะแนว

นางสาวสราลี ปะวันเนา
กิจกรรมห้องสมุด

นายวินิจ สุขจั่นผล
ครูพิเศษกิจกรรมในเครื่องแบบ

นางสาวธัญญา เนื่องวงษา
ครูพิเศษกิจกรรมแนะแนว
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ