โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,698
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางอนุช กาลันสีมา
งานห้องสมุด

นางสาวภัสธสรณ์ วงศ์อยู่
งานพัสดุ

นางสาวรัตนาพร ติ๊บประสอน
นโยบายและแผน

นางสาวศิริลักษณ์ สาแฉล้ม
งานสารบรรณ

นางลักขณา เพชรแก้ว
งานการเงิน

นางสาวจันทรา กันทุกข์
งานกิจการนักเรียน

นางทิพย์รัตน์ ตอสกุล
เจ้าหน้าที่สำนังงาน EP

นางสาวอารีย์ แสงรัตน์
งานพัสดุ

นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
บริหารทั่วไป

นายสมคิด พันธ์สอาจ
งานวิชาการ

นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
งานวิชาการ

นางสาวน้ำทิพย์ พลายน้ำ
งานการเงิน

นางสาวสุพรรณพร ฆ้องวงค์
งานพยาบาล

นางสาววีระภา แก้วทานี
งานสารบรรณ

นางสาวณภัค แหลมฉลาด
เจ้าหน้าที่สำนังงาน EP

นายพงศ์พัฒน์ พวงมาลี
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
งานบุคคล

นางสาวอรทัย พานนนท์
ทะเบียนวัดผล

นายสหภัค จันทศร
งานทะเบียนวัดผล
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332