โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
เจ้าหน้าที่สำนักงาน


นางสาวภัสธสรณ์ วงศ์อยู่
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวรัตนาพร ติ๊บประสอน
นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวศิริลักษณ์ สาแฉล้ม
งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางลักขณา เพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวจันทรา กันทุกข์
กิจการนักเรียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางทิพย์รัตน์ ตอสกุล
งานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอารีย์ แสงรัตน์
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นางสาวนันทกา ธรรมวงศษา
บริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสมคิด พันธ์สอาจ
งานวิชาการ
เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์

นางสาวนริศรา เพิ่มสมบัติ
งานวิชาการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัญญ์พิชญา พรสิทธิวรานนท์
English Program
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพัชราพรรณ เทพา
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นางสาวน้ำทิพย์ พลายน้ำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวสุพรรณพร ฆ้องวงค์
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

นางสาววีระภา แก้วทานี
งานสารบรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววราภรณ์ อยู่เกิด
English Program
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวณัฐธิดา อร่ามสุวรรณ
ทะเบียนวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพงศ์พัฒน์ พวงมาลี
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวพรพิมล ศรีวัฒนะ
งานบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรทัย พานนนท์
ทะเบียนวัดผล
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววินัญญา กุหลาบโชติ
เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์

นายสันติสุข จันทร์แรม
งานโสตทัศนศึกษา
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ