โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,150,728
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายเอกวิน ดินโคกสูง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประทุม คงเมือง
วิทยาศาสตร์

นางวนิดา เนื่องจำนงค์
วิทยาศาสตร์

นายไพฑูรย์ สิงห์ตา
วิทยาศาสตร์

ดร.เสาวลักษณ์ โรมา
วิทยาศาสตร์

นางฤทัย ชูประเสริฐ
วิทยาศาสตร์

นางนุชากร คำประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ
วิทยาศาสตร์

นางขวัญใจ สุวรรณ
วิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์ สกุลกล้า
วิทยาศาสตร์

นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา
วิทยาศาสตร์

นางสาวปติญา ศิลาแลง
วิทยาศาสตร์

นางฐิตาภา แดงน้อย
วิทยาศาสตร์

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
วิทยาศาสตร์

นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
วิทยาศาสตร์

นางวิชุดา จันทร์พราหมณ์
เทคโนโลยี

นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์
เทคโนโลยี

นางพีรญา กิ๊บสัน
วิทยาศาสตร์

นายอดิศร์ เกิดมณี
วิทยาศาสตร์

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
วิทยาศาสตร์

นางสาววิมล สาดี
วิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโมก
วิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี
วิทยาศาสตร์

นายชาตรี เฮงสกุลวงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมา  ยาวีระ
วิทยาศาสตร์

นายรณชัย ศรีสงคราม
วิทยาศาสตร์

นางสาวณิชากร นพเสริฐ
วิทยาศาสตร์

นางสาวมลิสา ชูยงค์
วิทยาศาสตร์

นายวรรธนะ คัทจันทร์
เทคโนโลยี

นางสาวกัลยวรรธน์ สัตย์อุดม
วิทยาศาสตร์

นางสาวณฐพร มั่นคง
เทคโนโลยี

นายนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง
วิทยาศาสตร์

นายพิษณุ นพมณี
วิทยาศาสตร์

นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
เทคโนโลยี

นางสาวธัญญลักษณ์ เหมัง
เทคโนโลยี

นางสาวยุวดี บำรุงชล
เทคโนโลยี

นางสาวนงลักษณ์ แก้วยา
ครูพิเศษเทคโนโลยี

นายพงศกร งามประเสริฐ
ครูพิเศษเทคโนโลยี

นางสาวสกาวรัตน์ ชัยวิเศษ
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวพัทธนภา ไวสู้ศึก
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ช้างเยาว์
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนภัสต์ศรณ์ ดวงกุลสา
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงพร เรืองศรีอ่อน
พนักงานวิทยาศาสตร์
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332