โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,914,061

นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวปติญา ศิลาแลง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวประยงรัต หมื่นชนะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายประทุม คงเมือง
วิทยาศาสตร์

นางวนิดา เนื่องจำนงค์
วิทยาศาสตร์

นายไพฑูรย์ สิงห์ตา
วิทยาศาสตร์

ดร.เสาวลักษณ์ โรมา
วิทยาศาสตร์

นางฤทัย ชูประเสริฐ
วิทยาศาสตร์

นางนุชากร คำประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์

นางขวัญใจ สุวรรณ
วิทยาศาสตร์

นางอรอนงค์ สกุลกล้า
วิทยาศาสตร์

นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา
วิทยาศาสตร์

นายชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์
วิทยาศาสตร์

นางฐิตาภา แดงน้อย
วิทยาศาสตร์

นางสาวสุปราณี ศรีวิชา
วิทยาศาสตร์

นางวิชุดา จันทร์พราหมณ์
เทคโนโลยี

นายตระกูล เกียรติกิตติพงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์
เทคโนโลยี

นายเอกวิน ดินโคกสูง
วิทยาศาสตร์

นางพีรญา กิ๊บสัน
วิทยาศาสตร์

นายอดิศร์ เกิดมณี
วิทยาศาสตร์

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร
วิทยาศาสตร์

นางสาววิมล สาดี
วิทยาศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโมก
วิทยาศาสตร์

นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี
วิทยาศาสตร์

นางสาวพรรณภัสสร พิพัฒน์วัชรา
วิทยาศาสตร์

นายชาตรี เฮงสกุลวงษ์
วิทยาศาสตร์

นางสาวชุติมา  ยาวีระ
วิทยาศาสตร์

นายรณชัย ศรีสงคราม
วิทยาศาสตร์

นางสาวณิชากร นพเสริฐ
วิทยาศาสตร์

นางสาวมลิสา ชูยงค์
วิทยาศาสตร์

นายวรรธนะ คัทจันทร์
เทคโนโลยี

นางสาวกัลยวรรธน์ สัตย์อุดม
วิทยาศาสตร์

นางสาวณฐพร มั่นคง
เทคโนโลยี

นายนันฐ์ทวิชม์ ศรีบุญเรือง
วิทยาศาสตร์

นายพิษณุ นพมณี
วิทยาศาสตร์

นางสาวจารุภา อุทัยธรรม
เทคโนโลยี

นางสาวยุวดี บำรุงชล
เทคโนโลยี

นางสาวนงลักษณ์ แก้วยา
ครูพิเศษเทคโนโลยี

นายพงศกร งามประเสริฐ
ครูพิเศษเทคโนโลยี

นางสาวสกาวรัตน์ ชัยวิเศษ
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวธิดารัตน์ จันทร์เขียว
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวพัทธนภา ไวสู้ศึก
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา ช้างเยาว์
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวนภัสต์ศรณ์ ดวงกุลสา
พนักงานวิทยาศาสตร์

นางสาวดวงพร เรืองศรีอ่อน
พนักงานวิทยาศาสตร์
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332