โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,727
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายชัชพล แสงงามปลั่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางโชติกา ครอสส์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายดิเรก อุทรทวิการ ณ อยุธยา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนิศาลัย สงวนจิต
ครู

นายพนม ศิลาแลง
ครู

นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์
ครู

นางสาวสุรธัส เทียบเทียม
ครู

นางสาวนิดา ลอยละลิ่ว
ครู

นางชลาลัย แก้วศรีไตร
ครู

นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
ครู

นางสาวรุ่งนภา พ่วงพี
ครู

นางสาววรางคณา คำภิรม
ครู

นายสหัตพงศ์ พิทอนวร
ครู

นางสาวณัฐจรี วังสิริสุนทร
ครู

นางสาววารีรัตน์ เหลาจันทร์แดง
ครู

นางสาวสุทธิดา เสียงเพราะ
ครูพิเศษ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332