โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,914,078

นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร
ศิลปะ


นายรพีภพ ใบเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวนุชสรา พิณพาทย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายชูชัย นาคปั้น
ครู

นายกัมพล เกื้อนพกุล
ครู

นางสาวเนติมา เที่ยงตรง
ครู

นายศรายุทธ ทะชัยวงศ์
ครู

นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอก
ครู

นายเจษฎา ชาติแพงตา
ครู

นายกิตติศักดิ์ อินทะจร
ครู

นายวิศรุต หมื่นชนะ
ครูพิเศษ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332