โรงเรียนระยองวิทยาคม
หน้าหลัก แบบฟอร์มต่างๆ
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,965,679
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม
ครู

นางดารณี แสงอ่อน
ครู

นางรงค์วดี รัตนากร
ครู

นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ครู

ดร.สมนาถ ยอดมณี
ครู

นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู

นางปุณณภา  ศศิภาวรเมธ
ครู

นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
ครู

นางสาวจันทร์จิรา พรมมา
ครู

นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์
ครู

นางสาวนภสร รักษาสัตย์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์
ครู

นางสาววารุณี แสงดา
ครู

นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ อุปสาร
ครู

นางสาวดวงฤทัย ใจดี
ครู

นางสาวมลฤดี ประภาสี
ครู

นางสาวสุนิษา บุดดีคำ
ครู

นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก
ครู

Mr. Richard John Buchanan Taylor
ครูพิเศษ

Mr. Ian Kirby Binobo
ครูพิเศษ

Mr. Dera Nirina Andrianasolo Ravalisaona
ครูพิเศษ

Miss Kimberly Visperas Torio
ครูพิเศษ

Miss Haina Marie Marcelo De Guzman
ครูพิเศษ

Mr. John Paul Carpio Landrito
ครูพิเศษ

Miss April Jane Rallon Sumalpong
ครูพิเศษ

Mr. Nicholas Carlos Santiago
ครูพิเศษ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332