โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,820,990

นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร
ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางวราภรณ์ รัตนเหลี่ยม
ครู

นางดารณี แสงอ่อน
ครู

นางรงค์วดี รัตนากร
ครู

นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ครู

ดร.สมนาถ ยอดมณี
ครู

นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู

นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล
ครู

นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ
ครู

นางสาวจันทร์จิรา พรมมา
ครู

นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์
ครู

นางสาวนภสร รักษาสัตย์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์
ครู

นางสาววารุณี แสงดา
ครู

นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
ครู

นางสาวรัตนาภรณ์ อุปสาร
ครู

นางสาวดวงฤทัย ใจดี
ครู

นางสาวมลฤดี ประภาสี
ครู

นางสาวสุนิษา บุดดีคำ
ครู

นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก
ครู

Mr. Richard John Buchanan Taylor
ครูพิเศษ

Mr. Ian Kirby Binobo
ครูพิเศษ

Miss Tamaryn Catherine Malan
ครูเพิเศษ

Mr. Nicholas Carlos Santiago
ครูพิเศษ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332