โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
ทำเนียบบุคลากร
ภาษาต่างประเทศ


นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางดารณี แสงอ่อน
ครู

นางรงค์วดี รัตนากร
ครู

นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์
ครู

ดร.สมนาถ ยอดมณี
ครู

นางมยุรี อาจทวีกุล
ครู

นางปุณณภา  ศศิภาวรเมธ
ครู

นางสาวจันทร์จิรา พรมมา
ครู

นางสาวทัศนีย์ พรหมอารักษ์
ครู

นางสาวนภสร รักษาสัตย์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์
ครู

นางสาววารุณี แสงดา
ครู

นางสาววิลาพร ชุมภูกุล
ครู

นางสาวดวงฤทัย ใจดี
ครู

นางสาวมลฤดี ประภาสี
ครู

นางสาวสุนิษา บุดดีคำ
ครู

นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเก
ครู

Mr. Richard John Buchanan Taylor
ครูพิเศษ

นางการ์ตีนี นันทะภาค
ครูพิเศษ

Mr. Ian Kirby Binobo
ครูพิเศษ

Mr. Dera Nirina Andrianasolo Ravalisaona
ครูพิเศษ

Mr. John Paul Carpio Landrito
ครูพิเศษ

Miss April Jane Rallon Sumalpong
ครูพิเศษ

Ms. Cearldy Paulette Salcedo
ครูพิเศษ

Mr. Nicholas Carlos Santiago
ครูพิเศษ
LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ