โรงเรียนระยองวิทยาคม
นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
1,821,052

นายบำรุง ชูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร
โครงการห้องเรียนพิเศษ Englsh Program


นายมงคลวัฒน์ ดี โนเบรกา
หัวหน้าห้องเรียนพิเศษ EP

นายวิทวัส วังเป็ง
ครู

Ms. Buparat Pinyo
ครูพิเศษ

Mrs. Janilyn Gabuco Revilla
ครูพิเศษ

Ms. Janet Totto Roduta
ครูพิเศษ

Mr. Yoshitaka Nakaoka
ครูพิเศษ

Mr. Dizon Cueto Perez
ครูพิเศษ

Mrs. Maria Vinia Roduta Perez
ครูพิเศษ

Ms. Jennifer Padilla Salvador
ครูพิเศษ

Mr. Erick Scott Johnson
ครูพิเศษ

Mr. Edoardo Guerra
ครูพิเศษ

Mr. Tabish Shah
ครูพิเศษ

นางสาวแสงฤทัย เดชบำรุง
ครูพิเศษ

Mr. Jeganathan Ganesan
ครูพิเศษ

นางสาววิภารัตน์ ทองดี
ครูพิเศษ

นางสาวชลธิชา จีนแสร์
ครูพิเศษ

นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข
ครูพิเศษ

นางสาวพิชมญล์ สินประเสริฐรัตน์
ครูพิเศษ

Miss Rosie Coral Cox
ครูพิเศษ

นางสาวศรัญพร ศิริชู
ครูพิเศษ

นายศักดิ์พล ผ่องอักษร
ครูพิเศษ

นางสาวกนกรัตน์ สมัครกิจ
ครูพิเศษ
ลิงค์
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332