โรงเรียนระยองวิทยาคม
ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม
กลุ่มบริหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน
กลุ่มงานภายใน
ผลงานทางวิชาการ
ระบบเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้
สถิติการเข้าเว็บไซต์
2,429,619
างวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS)
 
   
นางสาวอรวรรณ ทรงบัณฑิตย์
ด้าน: นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับชั้น ม. ต้น
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563

ประเภท: Best Practice
   
   
นายวชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา
ด้าน : ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์
ด้าน : บริหารจัดการยอดเยี่ยม

เหรียญทอง ประจำปี 2562
ประเภท : OBEC AWARDS
   
   
นางสาวณฐพร มั่นคง
ด้าน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

เหรียญทองชนะเลิศ ประจำปี 2562
ประเภท : Best Practice
   
   
นางสาวนภสร รักษาสัตย์
ด้าน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (Active Teacher)

เหรียญเงิน ประจำปี 2562
ประเภท : Best Practice
   
   
นางสาวรุ่งนภา พ่วงพี
ด้าน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม (Active Teacher)

เหรียญทองแดง ประจำปี 2562
ประเภท : Best Practice
   
   
นายสกล นาเครือ
ด้าน : นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม

เหรียญทองแดง ประจำปี 2562
ประเภท : Best Practice
   
   
นางสาววารุณี แสงดา
ด้าน : นวัตกรรมฯยอดเยี่ยม

ได้เข้าร่วม
ประเภท : Best Pratice
   
   
นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์
ด้าน : บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : Best Pratice
   
   
นายวรรธนะ คัทจันทร์
ด้าน : บริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม

เหรียญทองแดง
ประเภท : Best Pratice
   
   
นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุม
ด้าน : อาเซียนศึกษา

เหรียญเงิน
ประเภท : Best Pratice
   
   
นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
ด้าน : นวัตกรรมฯยอดเยี่ยม

ชนะเลิศเหรียญทอง
ประเภท : OBEC AWARDS
   
      ทั้งหมด  13  รายการ

LINK
คลังความรู้
179 ถนนตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรติดต่อ : 038-614332 โทรสาร : 038-614332
© ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ โดย นายสมคิด พันธ์สอาจ