ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

ภาคเรียนที่ 1/2564
 
1. สัปดาห์ที่ 1-20 (กลุ่มวันจันทร์ : PART2)
ลำดับ กิจกรรม ครูผู้สอน สมาชิก  
1 สตรีมเกม ครูมณีวรรณ   ล้นล้ำ เต็มแล้ว รายละเอียด
2 คณิตศิลป์ ครูรัชดาวัลย์   หิรัณยากาศ เต็มแล้ว รายละเอียด
3 กีฬาและนันทนาการ 2 ครูรณชัย   ศรีสงคราม เต็มแล้ว รายละเอียด
4 ท่องเที่ยวภาษาระยอง ครูพนม   ศิลาแลง เต็มแล้ว รายละเอียด
5 สื่อสร้างเสริม สังคมฯ ครูสุธาสินี   นัทธีประทุม เต็มแล้ว รายละเอียด
6 กีฬาและนันทนาการ 1 ครูวาทิต   วรวิบูล เต็มแล้ว รายละเอียด
7 ร้องเพลง ครูชูชัย   นาคปั้น เต็มแล้ว รายละเอียด
8 ละครกับชีวิต ครูสุดารักษ์   พิมลนอก 22/26 รายละเอียด
9 การกัดลายกระจก ครูนงลักษณ์   กำมหาวงษ์ เต็มแล้ว รายละเอียด
10 เย็บปักถักร้อย ครูศิริกมล   วุฒิอินทร์ เต็มแล้ว รายละเอียด
11 สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร ครูสกล   นาเครือ เต็มแล้ว รายละเอียด
12 แซนวิช Kid สนุก ครูอัญรินทร์   สิริพิชญาศานต์ เต็มแล้ว รายละเอียด
13 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ครูวิชุดา   จันทร์พราหมณ์ เต็มแล้ว รายละเอียด
14 English is fun ครูจันทร์จิรา   พรมมา เต็มแล้ว รายละเอียด
15 Korean is fun ครูปาริชาติ   เนียมรอด เต็มแล้ว รายละเอียด
         
         
2. สัปดาห์ที่ 1-20 (กลุ่มวันศุกร์ : PART4)
ลำดับ กิจกรรม ครูผู้สอน สมาชิก  
1 เรียงถ้อยร้อยคำ ครูวรรณกรัยซ์   ไกรวัลย์ 25/26 รายละเอียด
2 คณิตศิลป์ ครูรัชดาวัลย์   หิรัณยากาศ เต็มแล้ว รายละเอียด
3 คิดกับวิทย์ ครูกัลยวรรธน์   สัตย์อุดม เต็มแล้ว รายละเอียด
4 ท่องเที่ยวภาษาระยอง ครูพนม   ศิลาแลง เต็มแล้ว รายละเอียด
5 สื่อสร้างเสริม สังคมฯ ครูสุธาสินี   นัทธีประทุม เต็มแล้ว รายละเอียด
6 กีฬาและนันทนาการ 1 ครูวาทิต   วรวิบูล เต็มแล้ว รายละเอียด
7 ร้องเพลง ครูชูชัย   นาคปั้น เต็มแล้ว รายละเอียด
8 ละครกับชีวิต ครูสุดารักษ์   พิมลนอก เต็มแล้ว รายละเอียด
9 สร้างสรรค์งานปั้นดินไทย ครูนงลักษณ์   กำมหาวงษ์ เต็มแล้ว รายละเอียด
10 เย็บปักถักร้อย ครูศิริกมล   วุฒิอินทร์ เต็มแล้ว รายละเอียด
11 สมุนไพรไทยเพื่อการเกษตร ครูสกล   นาเครือ เต็มแล้ว รายละเอียด
12 ครอสติสมิสยู ครูศิริวรรณ   เหมะศิวะ เต็มแล้ว รายละเอียด
13 กูรูคอมพิวเตอร์ ครูธัญญลักษณ์   เหมัง เต็มแล้ว รายละเอียด
14 Comic & Song ครูจันทร์จิรา   พรมมา เต็มแล้ว รายละเอียด
15 Korean Culture ครูปาริชาติ   เนียมรอด เต็มแล้ว รายละเอียด