ระบบลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม (สำหรับห้องเรียน EIS) ม.2 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564