ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกออนไลน์
โรงเรียนระยองวิทยาคม
กำหนดการลงทะเบียน
ระดับชั้น วันเวลา
ม.2 15 ม.ค. 2565   เวลา   06:00 น.   -  16 ม.ค. 2565   เวลา   20:00   น.
ม.3 15 ม.ค. 2565   เวลา   06:00 น.   -  16 ม.ค. 2565   เวลา   20:00   น.

เข้าระบบลงทะเบียน
   
  *
  *
 
   

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน ปีการศึกษา 2565
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การอ่านเพื่อพัฒนาตนเอง1/ท20201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
2 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน/ท20203
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
3 คณิตศาสตร์/ค22201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
4 คณิตศาสตร์/ค22201
กลุ่ม 2/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
5 คณิตศาสตร์/ค22201
กลุ่ม 3/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
6 คณิตศาสตร์/ค22201
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
7 คณิตศาสตร์/ค22201
กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 21
8 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
10 เทคโนโลยีอาหาร 1/ว20203
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
11 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1/ว20205
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
12 เศรษฐศาสตร์น่ารู้/ส22241
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
13 เศรษฐศาสตร์น่ารู้/ส22241
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
14 แชร์บอล1/พ22201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
15 ซอฟท์บอล 1/พ22205
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
16 จิตรกรรม 1/ศ22201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
17 จิตรกรรม 1/ศ22201
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
18 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1/ศ22203
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
19 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1/ศ22205
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
20 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1/ศ22207
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
21 แปรรูปอาหาร/ง22263
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
22 แปรรูปอาหาร/ง22263
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
23 สร้างอาหาร สานอาชีพ 1/ง22267
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
24 เกษตรกรรม 1/ง22271
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
25 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1/ว22241
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
26 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1/ว22241
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
27 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1/ว22243
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
28 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1/ว22243
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
29 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
30 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
31 ภาษาจีน 3/จ20203
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
32 ภาษาจีน 3/จ20203
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
33 ภาษาญี่ปุ่น 1/ญ20201
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
34 ภาษาเกาหลี 1/ต20201
กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 5-6 21
35 ภาษาเกาหลี 1/ต20201
กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 21
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การพูด 1/ท20205
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
2 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ท20207
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
3 คณิตศาสตร์/ค23201
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
4 คณิตศาสตร์/ค23201
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
5 คณิตศาสตร์/ค23201
กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
6 คณิตศาสตร์ เพื่อการแข่งขัน/ค23205
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
7 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน/ว23201
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
8 โลกสีน้ำเงิน/ว23205
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
9 โลกสีน้ำเงิน/ว23205
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
10 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23221
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
11 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23221
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
12 บาสเกตบอล 1/พ23201
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
13 ฟุตบอล 1/พ23203
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
14 จิตรกรรม 3/ศ23201
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
15 จิตรกรรม 3/ศ23201
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
16 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3/ศ23203
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
17 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3/ศ23205
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
18 นาฎศิลป์พื้นเมือง 1/ศ23207
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
19 งานประดิษฐ์ 1/ง23261
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
20 งานประดิษฐ์ 1/ง23261
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
21 เกษตรกรรม 3/ง23273
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
22 เกษตรกรรม 3/ง23273
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
23 อาชีพอุตสาหกรรม 1/ง23281
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
24 การสร้างงาน 3 มิติ 1/ว23241
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
25 การสร้างงาน 3 มิติ 1/ว23241
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
26 การพัฒนาเว็บ 1/ว23243
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
27 การพัฒนาเว็บ 1/ว23243
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
28 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ23203
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
29 ภาษาจีน 5/จ20205
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
30 ภาษาจีน 5/จ20205
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
31 ภาษาญี่ปุ่น 3/ญ20203
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22
32 ภาษาเกาหลี 3/ต20203
กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 5-6 22
33 ภาษาเกาหลี 3/ต20203
กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 22

  หมายเหตุ : โปรดตัดสินใจให้ดีก่อนยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้  และจะต้องเลือกให้ได้ 2 หน่วยกิต

ข้อปฏิบัติการเลือกลงทะเบียน

1.นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนให้ครบ 2 หน่วยกิต
2.นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันได้
3.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 1 หน่วยกิต สีแดง(หมายถึง วิชาที่เรียนต่อเนื่อง สำหรับ ม.3 ลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่องเคยลงทะเบียนเมื่อตอนอยู่ ม.2)


สำหรับ ม.3
1. ภาษาจีน 5 (จ20205) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา จ20203 และ จ20204
2. ภาษาเกาหลี 3 (ต20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ต20201 และ ต20202
3. ภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ญ20201 และ ญ20202
**วิชาที่มีแถบสีแดง หมายถึง วิชาที่เรียนแบบต่อเนื่อง โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจาก ม.2-ม.3 (ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วง ม.2 จะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ได้เมื่อเลื่อนระดับขึ้น ม.3)