ระบบลงทะเบียนวิชาเลือกออนไลน์
โรงเรียนระยองวิทยาคม

เข้าระบบลงทะเบียน
   
  *
  *
 
   

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การอ่าน 1/ท20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 23
2 เพลงและการละเล่นพื้นบ้าน/ท20203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 2 23
3 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
4 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
5 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 3/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
6 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 4/ วันพุธ 1.0 5-6 23
7 คณิตศาสตร์/ค22201 กลุ่ม 5/ วันพุธ 1.0 5-6 23
8 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
9 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1/ว20201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
10 วิทยาศาสตร์อาหาร 1/ว20203 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
11 วิทยาศาสตร์อากาศยาน 1/ว20205 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
12 ท้องถิ่นของเรา/ส22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 23
13 ท้องถิ่นของเรา/ส22201 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 0.5 2 23
14 แชร์บอล 1/พ22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 2 23
15 เทเบิลเทนนิส 1/พ22203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 23
16 ซอฟท์บอล 1/พ22205 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 2 23
17 ฟุตบอล/พ22207 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 23
18 จิตรกรรม 1/ศ22201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
19 จิตรกรรม 1/ศ22201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
20 ดนตรีไทยปฏิบัติ 1/ศ22203 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
21 ดนตรีสากลปฏิบัติ 1/ศ22205 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
22 แปรรูปอาหาร/ง22263 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
23 แปรรูปอาหาร/ง22263 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
24 สร้างอาหาร สานอาชีพ 1/ง22267 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
25 เกษตรกรรม 1/ง22271 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
26 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1/ว22241 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
27 กราฟิกและมัลติมีเดีย 1/ว22241 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
28 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1/ว22243 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
29 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา 1/ว22243 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
30 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 0.5 1 23
31 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ22203 กลุ่ม 2/ วันอังคาร 0.5 2 23
32 ภาษาจีน 3/จ20203 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
33 ภาษาจีน 3/จ20203 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
34 ภาษาญี่ปุ่น 1/ญ20201 กลุ่ม 1/ วันพุธ 1.0 5-6 23
35 ภาษาเกาหลี 1/ต20201 กลุ่ม 1/ วันอังคาร 1.0 1-2 23
36 ภาษาเกาหลี 1/ต20201 กลุ่ม 2/ วันพุธ 1.0 5-6 23
ลำดับ ชื่อวิชา กลุ่มเรียน/วัน หน่วยกิต คาบเรียน รับ/คน
1 การพูด 1/ท20205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
2 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร/ท20207 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
3 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
4 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
5 คณิตศาสตร์/ค23201 กลุ่ม 3/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
6 อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน/ว23201 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
7 โลกสีน้ำเงิน/ว23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
8 โลกสีน้ำเงิน/ว23205 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
9 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
10 กฏหมายน่ารู้ 1/ส23203 กลุ่ม 2/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
11 บาสเกตบอล 1/พ23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
12 ฟุตซอล 1/พ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
13 วอลล์บอล 1/พ23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
14 แบดมินตัน/พ23207 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
15 จิตรกรรม 3/ศ23201 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
16 จิตรกรรม 3/ศ23201 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
17 ดนตรีไทยปฏิบัติ 3/ศ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
18 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3/ศ23205 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
19 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3/ศ23205 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
20 นาฎศิลป์ 3/ศ23207 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
21 ประดิษฐ์ 3/ง23263 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
22 เกษตรกรรม 3/ง23273 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
23 อาชีพอุตสาหกรรม 3/ง23283 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
24 การสร้างงาน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/ว23241 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
25 การสร้างงาน 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/ว23241 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
26 การพัฒนาเว็บ 1/ว23243 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 1.0 1-2 25
27 การพัฒนาเว็บ 1/ว23243 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
28 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ23203 กลุ่ม 1/ วันพฤหัสบดี 0.5 1 25
29 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน/อ23203 กลุ่ม 2/ วันพฤหัสบดี 0.5 2 25
30 ภาษาจีน 5/จ20205 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
31 ภาษาญี่ปุ่น 1/ญ20201 กลุ่ม 1/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25
32 ภาษาเกาหลี 3/ต20203 กลุ่ม 2/ วันศุกร์ 1.0 1-2 25

  หมายเหตุ : โปรดตัดสินใจให้ดีก่อนยืนยันการลงทะเบียน เนื่องจากเมื่อลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้  และจะต้องเลือกให้ได้ 2 หน่วยกิต

ข้อปฏิบัติการเลือกลงทะเบียน

1.นักเรียนต้องเลือกลงทะเบียนให้ครบ 2 หน่วยกิต
2.นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระเดียวกันได้
3.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 0.5 หน่วยกิต 2 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกวิชาที่คาบเรียนไม่ตรงกัน K1=คาบ1, K2=คาบ2 หรือเมื่อเลือกสีน้ำเงินแล้ววิชาต่อไปต้องเลือกสีเขียว (Subport PC ที่แสดงสี)
4.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 1 หน่วยกิต 2 วิชา นักเรียนจะต้องเลือกวิชาที่วันเรียนไม่ตรงกัน
5.ในกรณีที่นักเรียนเลือกวิชาที่มี 1 หน่วยกิต สีแดง(หมายถึง วิชาที่เรียนต่อเนื่อง สำหรับ ม.3 ลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่องเคยลงทะเบียนเมื่อตอนอยู่ ม.2)


สำหรับ ม.3
1. คณิตศาสตร์ (ค23201) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ค22201 และ ค22202
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ 3 (ว23203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ว22201 และ ว22202
3. ภาษาจีน 5 (จ20205) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา จ20203 และ จ20204
4. ภาษาเกาหลี 3 (ต20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ต20201 และ ต20202
5. ภาษาญี่ปุ่น 3 (ญ20203) นักเรียนต้องผ่านการเรียนในรายวิชา ญ20201 และ ญ20202
**วิชาที่มีแถบสีแดง หมายถึง วิชาที่เรียนแบบต่อเนื่อง โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจาก ม.2-ม.3 (ถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วง ม.2 จะไม่สามารถลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ได้เมื่อเลื่อนระดับขึ้น ม.3)